http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/pages/article.php?id=29181

Јавне набавке 2016.


 • Правилник о набавкама у Народној библиотеци Србије

 • Правилник о набавкама у Народној библиотеци Србије
 • План јавних набавки за 2016. годину
 • Прва скраћена измена Плана јавних набавки 2016
 • Друга измена Плана набавки за 2016.
 • Трећа измена Плана набавки за 2016.
 • Четврта измена Плана набавки за 2016.
 • Пета измена Плана набавки за 2016.
 • Шеста измена Плана набавки за 2016.
 • Техничка измена Плана јавних набавки за 2016.
 • Техничка измена Плана јавних набавки за 2016.  Отворени поступак

  1. Јавна набавка услуге одржавања хигијене у објекту Народне библиотеке Србије -установе културе од националног значаја, ЈНВВ бр. 02/2016
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Питања и одговори
   Измењена конкурсна документација
   Питања и одговори 2
   Друга измењена конкурсна документација
   Питања и одговори 3
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору

  2. Јавна набавка добара - куповина књига и периодике за потребе
   размене са иностраним библиотекама, ЈНВВ бр. 03/2016
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Питања и одговори
   Питања и одговори
   Измењена конкурсна документација
   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Питања и одговори
   Измене и допуне конкурсне документације
   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору

  3. Јавна набавка услуге штампања публикација, рекламног материјала и РФИД картица, ЈНВВ бр. 08/2016
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одговори на питања понуђача
   Измене и допуне конкурсне документације
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 1.
   Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 2.


  4. Jaвна набавка добара - иностраних књига и књига за попуњавање минуса обавезног примерка за фонд Народне библиотеке Србије, ЈНВВ бр. 28/2016.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Питања и одговори
   Измењена конкурсна документација
   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  5. Јавна набавка гасног уља (екстра Лако Евро Ел), ЈНВВ бр. 30/2016.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Питања и одговори
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  6. Јавна набавка извођење радова на санацији спољног осветљења
   Народне библиотеке Србије ЈНВВ бр. 43/2016.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Допуна конкурсне документације
   Измена и допуна конкурсне документације
   Измена конкурсне документације
   Питања и одговори
   Питања и одговори
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
   Обавештење о закљученом уговору


  7. Јавна набавка добара-електричне енергије, ЈНВВ бр. 56/2016.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Примедбе и одговор
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору  Поступак јавне набавке мале вредности

  1. Јавна набавка услуге посредовања при куповини авио карата и хотелског смештаја за потребе службених путовања, ЈНМВ бр. 1/2016.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Питања и одговори
   Измењена конкурсна документација
   Друга измењена конкурсна документација
   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Одлуку о додели Уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  2. Јавна набавка добара - опреме и материјала за конзервацију, рестаурацију и књиговезачке послове, ЈНМВ бр. 04/2016.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлуку о додели Уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  3. Јавна набавка услуга осигурања (објекта и имовине, осигурање запослених од незгоде, обавезно и каско осигурање моторних возила, осигурање библиотечке грађе на изложбама и током превоза) ЈНМВ бр. 5/2016.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Измењена конкурсна документација
   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Питања и одговори
   Одлука о додели Уговора
   Одлука измени Одлуке о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору

  4. Јавна набавка услуга одржавања инсталационог система (одржавање система вентилације и климатизације) ЈНМВ бр. 09/2016.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  5. Јавна набавка електроматеријала за текуће одржавање објекта НБС, ЈНМВ бр. 10/2016.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одговор на питање
   Измена конкурсне документације
   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  6. Јавна набавка услуге сервиса система транспортера и транспортних трака за транспорт књига, ЈНМВ бр. 12/2016.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одговор на питање
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  7. Јавна набавка добара – израда изложбених паноа за потребе НБС, ЈНМВ бр. 29/2016.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одговор на питање
   Измењена конкурсна документација
   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  8. Јавна набавка услуге продужетка права коришћења и куповина нових лиценци обликована по партијама, ЈНМВ бр. 31/2016.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Одлука о измени и допуни Одлуке о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
   Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
   Обавештење о закљученом уговору - Партија 3


  9. Јавна набавка добара - тонера и канцеларијског материјала за потребе Народне библиотеке Србије - установе културе од националног значаја, ЈНМВ бр. 33/2016.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Измена конкурсне документације и одговор на питање
   Измена конкурсне документације и одговор на питање
   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору Партија 1
   Обавештење о закљученом уговору Партија 2


  10. Jавна набавка добара - РФИД картица, ЈНМВ бр. 34/2016.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлукa о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору  11. Јавна набавка добара - хигијенског материјала, ЈНМВ бр. 35/2016.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  12. Јавна набавка добара - стаклорезачких услуга, ЈНМВ бр. 36/2016.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  13. Јавна набавка услуге чишћења вентилационих канала за потребе Наручиоца ЈНМВ бр. 37/2016.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлуку о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору  14. Јавна набавка добара - нафтних деривата за моторна возила и горива за
   агрегате за потребе Народне библиотеке Србије, ЈНМВ бр. 38/2016.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору  15. Јавна набавка услуге одржавања HP опреме ЈНМВ бр.41/2016
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  16. Јавна набавка услуге одржавања система видео надзора,контроле
   приступа и одржавања ПП система, ЈНМВ бр. 42/2016.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
   Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
   Обавештење о закљученом уговору - Партија 3


  17. Јавна набавка добара -набавка канцеларијског намештаја ЈНМВ бр. 45/2016.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Обавештење о продужету рока за подношење понуда
   Измене и допуне конкурсне документације
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору  18. Јавна набавка услуге продужетка права коришћења лиценци и куповина нових ЈНМВ бр. 46/2016.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
   Обавештење о закљученом уговору - Партија 2  19. Јавна набавка добра - набавка опреме за скенирање микрофилмоване грађе ЈНМВ бр. 47/2016.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору  20. Јавна набавка добра - серверске и пратеће ИТ опреме ЈНМВ бр. 48/2016.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Питања и одговори
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
   Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
   Обавештење о закљученом уговору - Партија 3


  21. Јавна набавка система Discovery Service за обједињену претрагу претплаћених сервиса, са имплементацијом – за потребе српске научне и истраживачке заједнице ЈНМВ бр. 55/2016
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору

  Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

  1. Јавна набавка добара-старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције библиотечког фонда НБС ЈНПП бр. 06/2016.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка
   Конкурсна документација
   Одлука о додели Уговора
   Обавештење о закљученом Уговору. Партија 1.
   Обавештење о закљученом Уговору. Партија 2.

  2. Јавна набавка добара-стара и ретка грађа за потребе библиотечког фонда Народне библиотеке Србије ЈНПП бр. 07/2016.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка
   Конкурсна документација
   Измењена конкурсна документација
   Одлука о обустави поступка
   Обавештење о обустави поступка


  3. Јавна набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције библиотечког фонда ЈНПП бр. 11/2016.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива
   Конкурсна документација
   Одлука о обустави поступка
   Обавештење о обустави поступка


  4. Јавна набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције библиотечког фонда Народне библиотеке Србије, ЈНПП бр. 13/2016
   Oбавештење о покретању преговарачког поступка
   Конкурсна документација
   Одлука о додели Уговора
   Обавештење о закљученом Уговору. Партија 1.
   Обавештење о закљученом Уговору. Партија 2.
   Обавештење о закљученом Уговору. Партија 3.


  5. Претплата на цитатну базу и податке намењене вредновању обједињене у сервису Web of Science, ЈНПП 14/2016.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели Уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  6. Pretplata Претплата на индексну базу SciFinder Scholar, ЈНПП 15/2016.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели Уговора
   Обавештење о закљученом уговору  7. Претплата на базу научних часописа Springer Link, ЈНПП 16/2016.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели Уговора
   Обавештење о закљученом уговору  8. Претплата на базу научних часописа Willey & Blackwell Interscience, ЈНПП 17/2016.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели Уговора
   Обавештење о закљученом Уговору


  9. Претплата на базу научних часописа Science Direct Online, SCOPUS и цитатни индекс SCOPUS, ЈНПП 18/2016.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели Уговора
   Обавештење о закљученом Уговору


  10. Претплата на базу научних часописа обједињених у сервису, ЈНПП 19/2016.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели Уговора
   Обавештење о закљученом Уговору


  11. Претплата на базу научних часописа ASME Digital Library ЈНПП 20/2016.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели Уговора
   Обавештење о закљученом уговору  12. Претплата на базу научних часописа EmeraldInSight, ЈНПП 21/2016
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели Уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  13. Претплата на базу научних часописа HainOnline, ЈНПП 22/2016
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели Уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  14. Претплата на базу научних часописа JSTOR, ЈНПП 23/2016
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели Уговора
   Обавештење о закљученом уговору  15. Претплата на базу научних часописа Oxford Journals, ЈНПП 24/2016.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели Уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  16. Претплата на базу научних часописа PyschInfo, ЈНПП 25/2016.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели Уговора
   Обавештење о закљученом уговору
   Одлука о додели уговора

  17. Претплата на базу научних часописа SAGE Journals Online, ЈНПП 26/2016.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели Уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  18. Претплата на базу научних часописа RSC OnLine, ЈНПП 27/2016.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели Уговора
   Обавештење о закљученом уговору

  19. Јавна набавка добара-старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције библиотечког фонда Народне библиотеке Србије, ЈНПП 32/2016
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели Уговора
   Обавештење о закљученом Уговору. Партија 1.
   Обавештење о закљученом Уговору. Партија 2.
   Обавештење о закљученом Уговору. Партија 3.

  20. Претплата на базу научних часописа IoP, ЈНПП бр. 39/2016.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора  21. Претплата на базу научних књига EBSCO Host, ЈНПП бр. 40/2016.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  22. Јавна набавка услуге одржавања и развоја библиотечко информационог система и сервиса на платформи COBISS, ЈНПП бр. 44/2016.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  23. Претплата на базу научних часописа EBSCO Host, ЈНПП бр. 49/2016.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору  24. Претплата на базу научних часописа Cambridge Journals Online, ЈНПП бр. 50/2016.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  25. Претплата на базу научних часописа American Physical Society, ЈНПП бр. 51/2016.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору


  26. Претплата на базу научних часописа Project MUSE, ЈНПП бр. 52/2016.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом уговору  27. Јавна набавка добара / стара и ретка библиотечка грађа за потребе реституције библиотечког фонда, ЈНПП бр. 54/2016.
   Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда
   Конкурсна документација
   Одлука о додели уговора
   Обавештење о закљученом Уговору. Партија 1.
   Обавештење о закљученом Уговору. Партија 2.
   Обавештење о закљученом Уговору. Партија 3.