http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/pages/article.php?id=13426

Образовни центар ВБС


Развој пројекта Виртуелне библиотеке Србије (ВБС) и Узајамног електронског каталога библиотека у Србији заснованог на COBISS платформи условио је и нарастање потребе за обучавањем библиотекара за рад у новом окружењу које захтева виши ниво познавања информационих технологија. Обавезна обука библиотекара за рад у различитим сeгментима система COBISS, условила је и оснивање посебног центра који би се бавио организацијом и спровођењем обуке за рад у систему. Због тога је 2002. године основан Образовни центар Виртуелне библиотеке Србије (ОЦ ВБС).


Поред организације програма, у задатке Центра спада и:

  1. Израда периодичних анализа укупних образовних потреба библиотечко-информационих стручњака и корисника библиотека ради прилагођавања и побољшавања образовне понуде
  2. Израда годишњег програма образовних активности и припрема наставних материјала
  3. Ангажовање и усавршавање предавача
  4. Комуникација са библиотекама у мрежи

Активности Центра, поред тога, подразумевају и успостављање сарадње са другим сличним организацијама ради размене искустава, упознавања са савременим концептима и усвајања корисних и применљивих примера. У том смислу, Центар је успоставио и учврстио сарадњу са Институтом информационих знаности из Марибора, Националним центром за дигитализацију (НЦД), Библиотеком Матице српске из Новог Сада, Универзитетском библиотеком Светозар Марковић из Београда, и др.