Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > О нама > Конкурс за избор управника


Конкурс за избор управника


Поништен конкурс за избор управника Народне библиотеке Србије

Решење о поништавању конкурса
Управни одбор Народне библиотеке Србије расписао је јавни конкурс за избор управника Народне библиотеке Србије

Управни одбор Народне библиотеке Србије на основу члана 35. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС” брoj 72/09, 13/16, 30/16 – исправка), члана 17. став 2. Закона о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС” брoj 52/11), чл.27. став 2. и 42. став 1. тачка 9) Статута Народне библиотеке Србије 0101 Број: 223/4 од 29. јуна 2018. године, и Одлуке Управног одбора Народне библиотеке Србије о расписивању јавног конкурса 0101 Број: 241/3, од 4. априла 2019. године, расписује


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР УПРАВНИКА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ


Услови које кандидат мора да испуњава:

1. високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука и уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
2. најмање десет година радног искуства у области културе (установе културе и/или слободна стваралачка делатност) или у наставно-научним установама друштвено-хуманистичког смера, од чега најмање четири године радног искуства на пословима руковођења у установама културе или у наставно-научним установама друштвено-хуманистичког смера;
3. да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности;
4. знање једног светског језика;
5. држављанство Републике Србије;
6. општа здравствена способност.


Уз пријаву на конкурс кандидат за управника подноси следећу документацију (доказе):

1. предлог Програма рада и развоја Библиотеке за период од четири године;
2. диплому о стеченој стручној спреми;
3. оверену потврду послодавца, оверену копију решења или уговора/анекса уговора о раду којима се потврђује радно искуство у области културе или наставно-научним установама, односно радно искуство на пословима руковођења, или оверену потврду репрезентативног уметничког удружења о обављању слободне стваралачке делатности;
4. биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима кандидата;
5. уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности;
6. доказ о знању светског језика (потврда о положеном испиту на студијама или уверење – потврда референтне акредитоване установе);
7. уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
8. извод из матичне књиге рођених;
9. оверену копију личне карте;
10. доказ о општој здравственој способности (оригинал лекарског уверења) издат од стране здравствене установе регистроване за издавање уверења.

Приликом састављања листе кандидата, Управни одбор ће ценити и следеће чињенице:
1. квалитет и одрживост понуђеног предлога Програма рада и развоја Библиотеке за период од четири године;
2. знање још једног светског језика;
3. чињеницу да је кандидат интелектуалац потврђеног реномеа који својим делом репрезентује српску културу.

Начин и рок подношења пријаве
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, потребне податке за контакт (телефон, е-mail), податке о образовању, податке о врсти и дужини радног стажа и радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс и одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
Докази се прилажу уз пријаву у оригиналу или копије оверене код надлежног органа.

Рок за подношење пријава кандидата на конкурс је 15 календарских дана од дана објављивања конкурса у дневном листу Политика, издању за територију целе Републике Србије.
Благовремена пријава је свака пријава која је поднета у року од 15 календарских дана од дана објављивања јавног конкурса.
Потпуна пријава је свака пријава која садржи доказе којима се доказује испуњеност услова конкурса.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази Управни одбор ће одбацити закључком против кога се може изјавити жалба министарству надлежном за културу (у даљем тексту: Министарство), у року од три дана од дана достављања закључка.
Жалба не задржава извршење закључка.
Пријава на конкурс са доказима о испуњености услова са назнаком „ЗА КОНКУРС” подноси се писаним путем, препорученом пошиљком у затвореној коверти на адресу Народна библиотека Србије, Београд, Скерлићева 1, или лично, сваког радног дана од 8.00 до 16.00 часова на истој адреси у Писарницу Народне библиотеке Србије, у времену трајања конкурса.


Подаци о изборном поступку
Управни одбор обавља разговоре са кандидатима који испуњавају прописане услове и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставља Министарству записник о обављеним разговорима и образложени предлог листе кандидата, по азбучном реду, с мишљењем о стручним и организационим способностима сваког кандидата.
Датум разговора са учесницима јавног конкурса биће одређен накнадно, о чему ће учесници јавног конкурса бити благовремено обавештени.
Министарство предлаже Влади кандидата за управника с листе кандидата или је обавештава о разлозима неприхватања исте.
Ако Управни одбор утврди да нема кандидата који испуњава услове да уђе у изборни поступак или Влада не именује управника с листе кандидата, сматра се да јавни конкурс није успео.
Управника именује Влада Републике Србије на период од четири године.

Сва обавештења о јавном конкурсу могу се добити на телефон секретара и правне службе Народне библиотеке Србије 011/2458-131 и 011/2432-028 (biljana.pantelic@nb.rs и jelena.markovic@nb.rs).


Обавештење

На седници Управног одбора, од 21.05.2015. године, након јавног представљања програма кандидата, који су испунили услове јавног конкурса, Управни одбор Народне библиотеке Србије је за кандидата за управника предложио Ласла Блашковића.
21.05.2015. године у 11. сати, одржаће се седница Управног одбора Народне библиотеке Србије - установе културе од националног значаја, на којој ће кандидати, који испуњавају услове јавног конкурса, презентовати своје програме.
Седница ја отворена за јавност.
На јавни конкурс за избор управника Народне библиотеке Србије благовремено су примљене четири пријаве.
На седници Управног одбора Народне библиотеке Србије - установе културе од националног значаја, одржаној дана 11.05.2015. године, отворене су све пристигле пријаве кандидата за избор управника Народне библиотеке Србије.
Након провере испуњености услова поднетих пријава, утврђена је листа кандидата који испуњавају услове за избор управника Народне библиотеке Србије - установе културе од националног значаја:


 1. Милосав Ралић, дипломирани социолог, више стручно звање дипломирани виши библиотекар
  - Биографија PDF
  - Програм рада PDF
 2. Предраг Ђукић, дипломирани библиотекар-информатичар, више стручно звање дипломирани библиотекар саветник
  - Биографија PDF
  - Програм рада PDF
 3. Ласло Блашковић, професор југословенске књижевности и српско-хрватског језика, књижевник
  - Биографија PDF
  - Програм рада PDF

 • Пријава кандидата мр књижевно-историјских наука Ненада Кебаре не испуњава услове предвиђене јавним конкурсом.  Обавештење

  Управни одбор Народне Библиотеке Србије прегледаће приспеле пријаве на Конкурс за избор управника на седници 11. маја 2015. године у 10.30 сати.
  Седница је отворена за јавност.

  За Управни одбор НБС
  Проф. др Михајло Пантић, председник  Конкурс за избор управника

  Управни одбор Народне библиотеке Србије, установе културе од националног значаја расписао је ~ јавни конкурс за избор управника Народне библиотеке Србије

  На основу члана 35. став 2. Закона о култури (,,Службени гласник РС” број 72/09), члана 17. став 2. Закона о библиотечко-информационој делатности (,, Службени гласник РС” број 54/11), члана 42. Статута Народне библиотеке Србије-установе културе од националног значаја 0101 број 123/1 од 11. 02. 2011. године, Одлуке о изменама и допунама Статута Народне библиотеке Србије-установе културе од националног значаја 0101 број 80/3 од 30. 03. 2012. године, Одлуке о изменама и допунама Статута Народне библиотеке Србије-установе културе од националног значаја 0101 број 110/3-1 од 05. 04. 2013. године, Одлуке о изменама и допунама Статута Народне библиотеке Србије-установе културе од националног значаја 0101 број 110/6 од 24. 09. 2013. године, Одлуке о изменама и допунама Статута Народне библиотеке Србије-установе културе од националног значаја 0101 број 78/4 од 14. 03. 2015. године и Одлуке Управног одбора Народне библиотеке Србије-установе културе од националног значаја о расписивању јавног конкурса за именовање управника Народне библиотеке Србије-установе културе од националног значаја 0101 број 78/5 од 26.03. 2015. године, Управни одбор Народне библиотеке Србије - установе културе од националног значаја расписује  ЈАВНИ КОНКУРС
  ЗА ИЗБОР УПРАВНИКА
  Народне библиотеке Србије - установе културе од националног значаја • Услови које кандидат мора да испуњава

  1) кандидат треба да има стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвенохуманистичких наука и уметности, на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године;
  2) да има најмање десет година радног искуства у области културе (установе културе и/или самостално обављање уметничке или др. делатности у области културе), од чега најмање три године радног искуства на пословима руковођења установама у области културе или у установама културе;
  3) да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности;
  4) знање једног светског језика;
  5) држављанство Републике Србије;
  6) општа здравствена способност.

  Приликом избора кандидата за управника Библиотеке Управни одбор ће ценити и следећа допунска знања и способности:

  1) квалитет и одрживост понуђеног предлога Програма рада и развоја Библиотеке за период од четири године;
  2) знање још једног светског језика;
  3) чињеницу да је кандидат интелектуалац/стваралац потврђеног реномеа који својим делом репрезентује српску културу.

  Докази који се прилажу приликом пријаве на јавни конкурс:

  1) предлог Програма рада и развоја Библиотеке за период од четири године;
  2) оверена копија дипломе или уверења о стеченој стручној спреми;
  3) оверена копија радне књижице;
  4) оверена потврда послодавца, оверена копија решења или уговора/анекса уговора о раду, оверена копија уверења које издаје репрезентативно удружење у култури којима се потврђује радно искуство у области културе, односно радно искуство на пословима руковођења;
  5) биографија кандидата;
  6) уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности;
  7) доказ (диплома факултета, потврда, сертификат и др.) о знању страног/страних језика;
  8) уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
  9) извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци);
  10) оверена копија личне карте;
  11) доказ о општој здравственој способности (оригинал лекарског уверења), издат од стране здравствене установе регистроване за издавање уверења.

  Рок и начин подношења пријава
  Рок за подношење пријава кандидата на конкурс је 15 радних дана од дана објављивања конкурса.
  Пријава на конкурс са доказима подноси се препорученом пошиљком или лично у затвореној коверти, на адресу Народна библиотека Србије-установа културе од националног значаја, Скерлићева бр. 1, Београд, са назнаком „За конкурс”.
  Благовремена пријава је свака пријава која је поднета у року од 15 радних дана од дана објављивања јавног конкурса.
  Потпуна пријава је свака пријава која садржи доказе којима се доказује испуњеност услова конкурса.
  Неблаговремене и непотпуне пријаве на јавни конкурс неће се разматрати.
  Сва обавештења о јавном конкурсу могу се добити на телефон Правне службе 011/ 2432 -028 и 011/2458 - 131.

  Подаци о изборном поступку
  Управни одбор Народне библиотеке Србије-установе културе од националног значаја ће у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса спровести изборни поступак, увидом у податке из пријаве, доказе достављене уз пријаву и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове предвиђене конкурсом и предложити Министарству културе и информисања кандидата за управника Народне библиотеке Србије - установе културе од националног значаја.
  Управника библиотеке именује Влада Републике Србије на период од четири године. • горе штампај пошаљи