Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Образовни центар > Стручни испит


Стручни испит


Правилник о Програму стручних испита у библиотечко-информационој делатности, начину њиховог полагања и висини накнаде за рад чланова Комисије за полагање стручних испита

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 123/2012 од 28.12.2012. године.

ПравилникДопис директорима матичних библиотека


Мајски испитни рок 2019.


Инструктивни семинар ће се одржати у периоду од 15. до 19. априла 2019. године, у Амфитеатру Народне библиотеке Србије.
Настава почиње у 9:00 сати.Консултативни семинар ће се одвијати у периоду oд 20. до 23. маја 2019. године, у Амфитеатру Народне библиотеке Србије.
Настава почиње у 8:00 сати.


Полагање стручног испита је законска обавеза за запослене у библиотечко -информационој делатности. Стручни испит се полаже након годину дана стручног оспособљавања у библиотеци за запослене са високим и вишим образовањем, односно девет месеци за запослене са средњим образовањем. Запосленом који у року од три године рада у библиотеци не положи стручни испит престаје радни однос у библиотеци даном истека тог рока.Обавеза полагања стручног испита регулисана је следећим прописима:
 1. Закон о библиотечко-информационој делатности ("Службени гласник РС”, бр.52/11)
 2. Правилник о програму стручних испита у библиотечко информационој делатности, начину њиховог полагања и висину накнaде за рад чланова Комисије за полагање стручних испита.(,, Службени гласник РС “,бр.123/12)
 3. Програм стручног испита у библиотечко- информационој делатности
 4. Одлука о висини трошкова полагања стручних испита у библиотечко информационој делатности


Стручни испит се по правилу полаже у два редовна испитна рока, мајском и новембарском.
Стручни испит организују и спроводе Народна библиотека Србије и Библиотека Матице српске.


Стручни испит се полаже пред Комисијом за полагање стручног испита у Народној библиотеци Србије.


Пријава за полагање стручног испита са одговарајућом документацијом као и пријава за инструктивни семинар доставља се Народној библиотеци Србије-Одсеку за континуирано стручно оспособљавање, најкасније до 29. марта 2019. године.
 • Мајски испитни рок почиње дана 24. маја 2019. године, испитом из предмета Каталогизација и предметна и стручна класификација (усмени испит и практична провера знања у области библиотечко-информационе обраде, класификације и формирање каталога). • Пријава за полагање стручног испита.
  Пријава за долазак на инструктивни семинар.

  Уз Пријаву за полагање стручног испита подноси се следећа документација:
  1. оверена копија дипломе о стеченом степену образовања;
  2. потврда установе у којој је кандидат запослен, или је на практичном раду по било ком другом основу о дужини стручног оспособљавања и практичног рада у библиотечко- информационој делатности;
  3. доказ о уплати средстава на име трошкова полагања стручног испита;
  4. уверење о претходно положеном стручном испиту (стручни испит за књижњичара, испит из уставног уређења).
  5. пријава за инструктивни семинар (за кандидате који намеравају да га похађају)


  ТРОШКОВИ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА

  Трошкове полагања стручног испита сноси библиотека у којој је кандидат запослен. Трошкови полагања стручног испита утврђени су Одлуком управника Народне библиотеке Србије број 0101-123/1 од 30. 01. 2013. године у следећим износима:

  - за кандидате са високим и вишим образовањем у износу од 10.200 динара
  - за кандидате са средњим образовањем у износу од 8.200 динара
  - за кандидате који полажу део стручног испита у износу од 8.200 динара (кандидати који су већ положили стручни испит за књижничара)

  Уплату је потребно извршити на жиро-рачун Народне библиотеке Србије број 840-31120845-93, позив на број 3702347040174231406, модел 97. Доказ о уплати доставља се уз пријаву за полагање стручног испита.


  ПИСМЕНИ СТРУЧНИ РАД

  Кандидати са високим, односно вишим образовањем у склопу полагања стручног испита имају обавезу израде писменог рада из једног од предмета који се полажу на стручном испиту. Усмени део стручног испита може се полагати само ако је писмени стручни рад кандидата позитивно оцењен.
  Кандидат у пријави за полагање стручног испита доставља Комисији (изабраном испитивачу) предлог теме за писмени стручни рад. Полазећи од предлога кандидата, испитивач за одређени предмет одређује наслов теме и даје потребне инструкције кандидату за израду писменог стручног рада. Кандидат је дужан да изабраном испитивачу достави писмени стручни рад најкасније седам дана пре почетка полагања стручног испита.
  Стручни испит се састоји из седам испита:

  Предмет Предавач Телефони 011/ е-пошта
  1 Основи система државне управе и уставног уређења и прописи из библиотечко-информационе делатности Слађана Стојаковић (испитивач)
  Летица Роквић (заменик)
  2447381 2458131 sladjana.stojakovic letica
  2 Основи библиотекарства др Гордана Ђоковић (испитивач)
  мр Ивана Тодоровић (заменик)
  0641783396 2452945 goca.djokovic@gmail.com и ivana.todorovic
  3 Каталогизација и предметна и стручна класификација Бранка Ристивојевић (испитивач за део предмета «Каталогизација»)
  Ана Савић (заменик)
  Илинка Смиљанић (испитивач за део предмета «Предметна и стручна класификација»)
  Срђан Славнић (заменик)
  3088919 2452454 3088918 branka.ristivojevic ana.savic ilinka.smiljanic srdjan.slavnic
  4 Информатика у библиотекарству Татјана Тимотијевић (испитивач)
  Нада Поповић (заменик)
  2451844 tatjana.timotijevic
  nada.popovic
  5 Библиографије др Дејан Вукићевић (испитивач)
  Слободанка Комненић (заменик)
  064 1434777 2447362 dejan.vukicevic slobodanka.komnenic
  6 Историја писма, књиге и библиотека др Ирена Шпадијер (испитивач)
  мр Миланка Убипарип (заменик)
  2451242 лок.51 i.spadijer@gmail.com milanka.ubiparip
  7 Заштита библиотечке и архивске грађе Жељко Младићевић (испитивач)
  мр Катарина Коцић (заменик)
  2451242 лок.08 2451242 лок.09 zeljko.mladicevic katarina.kocic

  Контакт и информације:

  Одељење за истраживање и развој библиотечког система
  тел. 063/10-100-40
  e-пошта: vesna.jovanovic@nb.rs


  Испитна питања и литература

  1. Предмет:Основи система државне управе и уставног уређења и прописи из библиотечко- информационе делатности PDF, Word, PTT,
  2. Предмет: Основе библиотекарства PDF
  3. Предмет: Каталогизација и предметна и стручна класификација
   - део предмета: Каталогизација (Aлфабетски каталог) PDF
   - део предмета: Предметна и стручна класификација (Стварни каталози) PDF
  4. Предмет: Информатика у библиотекарству PDF, PDF, PDF, PDF
  5. Предмет: Библиографија Word
  6. Предмет: Историја писма, књиге и библиотека PDF
  7. Предмет: Заштита библиотечке и архивске грађе PDF  горе штампај пошаљи