Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Образовни центар > Стално стручно усавршавање запослених


Стално стручно усавршавање запослених


Расписан Конкурс за акредитацију програма сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности за 2018. годину

На основу члана 3. став 3. Правилника о сталном стручном усавршавању у библиотечко-информационој делатности ("Службени гласник РС" бр. 18/13) Народна библиотека Србије расписује

Конкурс за акредитацију програма сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности за 2018. годину

Право учешћа на Конкурсу имају правна и физичка лица са подручја Републике Србије.
Пријаве за сваки појединачни програм подносе се у папирној и електронској форми. Комплетна пријава у папирној форми доставља се у два примерка.
Електронска пријава шаље се на имејл адресу секретара Комисије за акредитацију програма сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности: vesna.jovanovic@nb.rs.


Појединачна пријава на Конкурс мора да садржи пропратно писмо и следећа документа:

• попуњен формулар пријаве на Kонкурс (прилог 1) (у папирној и електронској форми).
• доказ подносиоца програма о обезбеђености ресурса потребних за извођење програма уз потпис законског заступника предлагача програма оверен печатом (прилог 2a), односно, уз потпис аутора програма ако је физичко лице (прилог 2б) (у папирној и електронској форми).
• рецензију са потписом и кратком биографијом рецензента (у папирној и електронској форми). Рецензент мора бити стручан и релевантан за тему и предмет пријављеног програма.
• доказ о појединачној уплати 7. 500, 00 динара по једној пријави на име покрића трошкова стручних и административно-техничких послова на текући рачун Народне библиотеке Србије број: 840-506668-17, сврха уплате: "Учешће на Конкурсу за акредитацију програма сталног стручног усавршавања".

Конкурсну документацију неопходно је попунити ћириличним писмом, користећи искључиво фонт Times New Roman, величине 12, у Unicode распореду.

За пријаву програма који су већ били акредитовани за 2017. годину, потребно је доставити извештај о реализацији или плану реализације до краја текуће године.

Формулар и обрасци који су саставни део документације налазе се на веб сајту Народне библиотеке Србије: http://www.nb.rs/pages/article.php?id=24402.
Учесник конкурса лично одговара за тачност података унетих у формулар.

Пријаве на конкурс достављају се од 1. до 30. септембра 2017. године препорученом пошиљком на адресу: Народна библиотека Србије, Скерлићева 1, 11000 Београд, Поштански фах 2, уз назнаку: "За Комисију за акредитацију програма сталног стручног усавршавања".

Непотпуне, неправилно попуњене и неблаговремено послате пријаве неће бити разматране.

О резултатима конкурса Народна библиотека Србије обaвестиће све подносиоце пријава најкасније до 31. децембра 2017. године. Списак акредитованих програма биће објављен на интернет сајту Народне библиотеке Србије.


УПРАВНИК
Ласло Блашковић

Одлука о акредитованим програмима сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности за 2017. годину

 • Одлука о акредитованим програмима сталног стручног усавршавања PDF  У циљу значајнијег унапређења рада и интензивнијег развоја и деловања у оквиру библиотечко-информационе делатности у Србији, стално стручно усавршавање у овој области регулисано је, први пут, Законом о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“, број 52/11), а његова примена одређена је према усвојеном Правилнику о сталном стручном усавршавању у библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“ број 18/13).

  Законски основ за вршење програма сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности у Републици Србији утврђен је чланом 49. Закона о библиотечко-информационој делатности који гласи:

  „Запослени у библиотечко-информационој делатности дужан је да се стално усавршава за обављање стручних послова.
  Стално стручно усавршавање у библиотечко-информационој делатности врши се у складу са програмима чију акредитацију врши Народна библиотека Србије, као поверени посао.
  Средства за стално стручно усавршавање обезбеђује оснивач библиотеке у којој запослени ради.
  Начин акредитације програма стручног усавршавања као и начин организовања спровођења сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности прописује министар надлежан за културу.“

  На основу члана 49. став 4. Закона о библиотечко-информационој делатности, министар за културу и информисање донео је Правилник о сталном стручном усавршавању у библиотечко-информационој делатности, којим се утврђује начин акредитације програма сталног стручног усавршавања, као и начин организовања и спровођења сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности.


  Правилник о сталном стручном усавршавању у библиотечко-информационој делатности доступан је на нашем сајту, на линку: http://www.nb.rs/view_file.php?file_id=3347  Обавеза сталног стручног усавршавања запослених у библиотечко-информационој делатности регулисана је следећим прописима:

  1. Закон о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“, број 52/11)
  2. Правилник о сталном стручном усавршавању у библиотечко информационој делатности („Службени гласник РС“, број 18/13)
  3. Одлука о образовању Комисије за акредитацију програма сталног стручног усавршавања.
 • Пријављивање на акредитоване програме сталног стручног усавршавања Народне библиотеке Србије

  Пријављивање радника за похађање акредитованих програма Народне библиотеке Србије врши библиотека/установа, у којој је радник запослен на датом обрасцу (Образац за пријаву) .
  Пријава се доставља на адресу: Народна библиотека Србије (за програм сталног стручног усавршавања), Скерлићева 1, 11 000 Београд.
  Пријављивање радника за акредитовани програм Образовање библиотекара за рад у систему узајамне каталогизације COBISS.SR ради сe по посебном поступку преко портала: obrazovanje.vbs.rs.

  Пријављивање за присуство акредитованим програмима Народне библиотеке Србије, у Народној библиотеци Србије, у Београду, врши се обавезно најмање 10 дана пре термина одређеног одговарајућим објављеним Програмом.
  Реализација акредитованих програма Народне библиотеке Србије, у периоду јануар-јун 2017. године, у Народној библиотеци Србије, у Београду, реализоваће се по датом Програму (Календар акредитованих програма у НБС) .

 • Особа за контакт у Народној библиотеци Србије за питања из домена сталног стручног усавршавања запослених у библиотечко-информационој делатности је Весна Јовановић 011/245 36 68, или на e-mail адресу: vesna.jovanovic@nb.rs


  СТАЛНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ СРБИЈЕ

  Kонтакт oсобa у Народној библиотеци Србије за питања из домена сталног стручног усавршавања запослених у библиотечко-информационој делатности: Весна Јовановић, тел 011/245 36 68 и e-mail адресу: vesna@nb.rs.

  КАЛЕНДАР акредитованих програма сталног стручног усавршавања у Народној библиотеци Србије : пролећни циклус 2017. године  Акредитовани ПРОГРАМИ сталног стручног усавршавања - Пролећни циклус 2017.

 • Каталогизација серијских публикација и формираwе и одржавање збирке серијских публикација PDF
 • Аналитичка обрада саставних делова серијских публикација PDF
 • Библионица PDF
 • Библиотечке услуге за особе треће животне доби PDF
 • Читалачки клубови PDF
 • Унапређивање библиотечких услуга корисницима оштећеног вида PDF

 • горе штампај пошаљи