Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Образовни центар > Стално стручно усавршавање запослених


Стално стручно усавршавање запослених


Расписан Конкурс за акредитацију програма сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности за 2019. годину

На основу члана 3. став 3. Правилника о сталном стручном усавршавању у библиотечко-информационој делатности ("Службени гласник РС" бр. 18/13) Народна библиотека Србије расписује


Конкурс за акредитацију програма сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности за 2019. годину

Право учешћа на Конкурсу имају правна и физичка лица са подручја Републике Србије.
Пријаве за сваки појединачни програм подносе се у папирној и електронској форми. Комплетна пријава у папирној форми доставља се у два примерка.
Електронска пријава шаље се на имејл адресу секретара Комисије за акредитацију програма сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности: vesna.jovanovic@nb.rs.


Појединачна пријава на Конкурс мора да садржи пропратно писмо и следећа документа:

• попуњен формулар пријаве на Kонкурс (прилог 1) (у папирној и електронској форми).
• доказ подносиоца програма о обезбеђености ресурса потребних за извођење програма уз потпис законског заступника предлагача програма оверен печатом (прилог 2a), односно, уз потпис аутора програма ако је физичко лице (прилог 2б) (у папирној и електронској форми).
• рецензију са потписом и кратком биографијом рецензента (у папирној и електронској форми). Рецензент мора бити стручан и релевантан за тему и предмет пријављеног програма.
• доказ о појединачној уплати 7. 500, 00 динара по једној пријави на име покрића трошкова стручних и административно-техничких послова на текући рачун Народне библиотеке Србије 840-31120845-93, позив на број 3102347040174231408 (модел 97), шифра плаћања 253, сврха уплате: "Учешће на Конкурсу за акредитацију програма сталног стручног усавршавања".

Конкурсну документацију неопходно је попунити ћириличним писмом, користећи искључиво фонт Times New Roman, величине 12, у Unicode распореду.

За пријаву програма који су већ били акредитовани за 2018. годину, потребно је доставити извештај о реализацији или плану реализације до краја текуће године.

Формулар и обрасци који су саставни део документације налазе се на веб сајту Народне библиотеке Србије: http://www.nb.rs/pages/article.php?id=24402.
Учесник конкурса лично одговара за тачност података унетих у формулар.


Пријаве на конкурс достављају се од 12.09. до 15.10.2018. године препорученом пошиљком на адресу: Народна библиотека Србије, Скерлићева 1, 11000 Београд, Поштански фах 2, уз назнаку: "За Комисију за акредитацију програма сталног стручног усавршавања".

Непотпуне, неправилно попуњене и неблаговремено послате пријаве неће бити разматране.

О резултатима конкурса Народна библиотека Србије обaвестиће све подносиоце пријава најкасније до 31. децембра 2018. године. Списак акредитованих програма биће објављен на интернет сајту Народне библиотеке Србије.


УПРАВНИК

Ласло Блашковић
Конкурсни материјал

Конкурс за акредитацију програма за 2019. PDF
Прилог 1 Word
Прилог 2а Word
Прилог 2б Word

КАЛЕНДАР АКРЕДИТОВАНИХ ПРОГРАМА сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности за 2018. годину

Назив програма Предавач Датум Сатница Сала
1 Библионица Весна Александровић 1. новембар 10 - 16 сати учионица 236
2 Примена превентивне конзервације у библиотекама и архивима Жељко Младићевић, Катарина Шућур, Славица Јанаћковић 15. новембар 10 - 16 сати учионица 235
3 Унапређивање библиотечких услуга корисницима оштећеног вида Недељка Ложајић, Душица Мурић 19. новембар 10 - 16 сати учионица 236 / Читаоница за слепе и слабовиде
4 Буди промена коју желиш да видиш у библио/свету Весна Александровић, Нађа Стојковић Јовановић 30. новембар
6. децембар
14. децембар
10 - 16 сати учионица 236Акредитовани програми сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности за 2018. годину

Програми сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности који су акредитовани за 2017. и 2018. годину:
1. Унапређење библиотечких услуга корисницима оштећеног вида. Аутори: Недељка Ложајић, Душица Мурић. Народна библиотека Србије.
2. Аналитичка обрада саставних делова серијских публикација. Аутори: Небојша Ковачевић, Ана Стевановић, Драгиња Витковић. Народна библиотека Србије.
3. Библионица. Аутор: Весна Александровић. Народна библиотека Србије.

4. Вики-библиотекар. Аутори: А. Поповић, О. Кринуловић, С. Антонић, Ђ. Стакић. Универзитетска библиотека “Светозар Марковић” у Београду.
5. Ауторско право у БИД. Аутори: Татјана Брзуловић Станисављевић и Драгана Столић. Универзитетска библиотека “Светозар Марковић” у Београду.

6. Електронска обрада старих и ретких књига. Аутори: С. Вучковић, Ф. Пјевач, Н. Шокица. Библиотека Матице српске.Одлука о акредитацији програма сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности за 2018. годину PDFУ циљу значајнијег унапређења рада и интензивнијег развоја и деловања у оквиру библиотечко-информационе делатности у Србији, стално стручно усавршавање у овој области регулисано је, први пут, Законом о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“, број 52/11), а његова примена одређена је према усвојеном Правилнику о сталном стручном усавршавању у библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“ број 18/13).

Законски основ за вршење програма сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности у Републици Србији утврђен је чланом 49. Закона о библиотечко-информационој делатности који гласи:

„Запослени у библиотечко-информационој делатности дужан је да се стално усавршава за обављање стручних послова.
Стално стручно усавршавање у библиотечко-информационој делатности врши се у складу са програмима чију акредитацију врши Народна библиотека Србије, као поверени посао.
Средства за стално стручно усавршавање обезбеђује оснивач библиотеке у којој запослени ради.
Начин акредитације програма стручног усавршавања као и начин организовања спровођења сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности прописује министар надлежан за културу.“

На основу члана 49. став 4. Закона о библиотечко-информационој делатности, министар за културу и информисање донео је Правилник о сталном стручном усавршавању у библиотечко-информационој делатности, којим се утврђује начин акредитације програма сталног стручног усавршавања, као и начин организовања и спровођења сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности.


Правилник о сталном стручном усавршавању у библиотечко-информационој делатности доступан је на нашем сајту, на линку: http://www.nb.rs/view_file.php?file_id=3347Обавеза сталног стручног усавршавања запослених у библиотечко-информационој делатности регулисана је следећим прописима:

 1. Закон о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“, број 52/11)
 2. Правилник о сталном стручном усавршавању у библиотечко информационој делатности („Службени гласник РС“, број 18/13)
 3. Одлука о образовању Комисије за акредитацију програма сталног стручног усавршавања.
 • Пријављивање на акредитоване програме сталног стручног усавршавања Народне библиотеке Србије

  Пријављивање радника за похађање акредитованих програма Народне библиотеке Србије врши библиотека/установа, у којој је радник запослен на датом обрасцу (Образац за пријаву) .
  Пријава се доставља на адресу: Народна библиотека Србије (за програм сталног стручног усавршавања), Скерлићева 1, 11 000 Београд.
  Пријављивање радника за акредитовани програм Образовање библиотекара за рад у систему узајамне каталогизације COBISS.SR ради сe по посебном поступку преко портала: obrazovanje.vbs.rs.

  Пријављивање за присуство акредитованим програмима Народне библиотеке Србије, у Народној библиотеци Србије, у Београду, врши се обавезно најмање 10 дана пре термина одређеног одговарајућим објављеним Програмом.
  Реализација акредитованих програма Народне библиотеке Србије, у периоду јануар-јун 2017. године, у Народној библиотеци Србије, у Београду, реализоваће се по датом Програму (Календар акредитованих програма у НБС) .

 • Особа за контакт у Народној библиотеци Србије за питања из домена сталног стручног усавршавања запослених у библиотечко-информационој делатности је Весна Јовановић 011/245 36 68, или на e-mail адресу: vesna.jovanovic@nb.rs


  СТАЛНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ СРБИЈЕ

  Kонтакт oсобa у Народној библиотеци Србије за питања из домена сталног стручног усавршавања запослених у библиотечко-информационој делатности: Весна Јовановић, тел 011/245 36 68 и e-mail адресу: vesna.jovanovic@nb.rs.


 • горе штампај пошаљи