Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > За библиотекаре > Закони, правилници, стандарди > Подзаконски акти


Подзаконски акти


Закон о обавезном примерку ("Службени гласник РС “бр.52/11)
  • Правилник о достављању обавезног примерка електронских публикација депозитним библиотекама и њиховом коришћењу (,, Сл. Гласник РС’’ бр.98/11) PDF
  • Правилник о чувању, заштити и коришћењу обавезног примерка публикација у депозитним библиотекама (,,Сл. Гласник РС ’’бр.98/11) PDF

    Закон о библиотечко - информационој делатности ("Службени гласник РС” бр.52/11)
  • Правилник о инвентарисању, обради, ревизији и отпису библиотечко-информационе грађе и извора, као и вођењу евиденције о библиотечко-информационој грађи и изворима ("Службени гласник РС", бр. 47/13) PDF
  • Решење о одређивању библиотека које обављају матичне функције у библиотечко-информационој делатности (Сл. гласник РС бр. 122/12) PDF
  • Решење о одређивању библиотека које обављају матичне функције у библиотечко-информационој делатности на територији АП Војводине( ,,Службени гласник АПВ ”бр.52/11)