Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > За библиотекаре > Матичне функције


Матичне функције


Законски основ за вршење матичних функција у библиотечко-информационој делатнoсти у Републици Србији утврђен је чланом 22, став 1. Закона о библиотечко-информационој делатности (Службени гласник РС, бр. 52/11) a видови матичних функција ближе су одређени чланом 22, став 2. истог Закона као:
- учешће у свеукупном развоју библиотечко-информационе делатности у Републици Србији; учешће у изградњи јединствене националне мреже библиотека; учешће у изградњи јединственог националног библиографско-информационог система; вођење регистара библиотека за подручје матичних библиотека и других евалуационих евиденција; пружање стручне помоћи и инструкторски рад са запосленима у библиотекама; надзор над стручним радом библиотека; старање о сталном стручном усавршавању библиотечко-информационих стручњака; праћење стања и проучавање потреба и услова рада у библиотекама; предлагање мера за унапређење рада и развој библиотека и учешће у изради предлога дугорочне стратегије развоја библиотека, краткорочних програма и пројеката.
Матичне функције остварују матичне библиотеке.
Народна библиотека Србије, сагласно одредбама става 3. члана 22. Закона о библиотечко-информационој делатности, врши матичне функције за све библиотеке на подручју Републике, а Библиотека Матице српске, сагласно одредбама става 3. члана 22. Закона о библиотечко-информационој делатности и одредбама члана 45. Закона о утврђивању одређених надлежности Аутономне покрајине (Службени гласник РС, бр. 99/09 и 67/12), за библиотеке на територији Војводине.
Универзитетска библиотека Светозар Марковић у Београду матичне функције врши, сагласно одредбама члана 2. тачка 1. Решења о одређивању библиотека које обављају матичне функције у библиотечко-информационој делатности (Службени гласник РС, бр. 122/12), за универзитетске библиотеке, високошколске библиотеке и библиотеке научноистраживачких института и установа на подручју Централне Србије.
Библиотека Матице српске матичне функције врши, сагласно одредбама члана 2. тачка 2. Решења о одређивању библиотека које обављају матичне функције у библиотечко-информационој делатности, и одредбама члана 1, став 1. Решења о одређивању библиотека које обављају матичне функције у библиотечко-информационој делатности на територији АП Војводине (Службени лист АП Војводине, бр. 27/12), за универзитетске библиотеке, високошколске библиотеке и библиотеке научноистраживачких института и установа на територији АП Војводине.
Народна и универзитетска библиотека Иво Андрић у Приштини матичне функције врши, сагласно одредбама члана 2. тачка 3. Решења о одређивању библиотека које обављају матичне функције у библиотечко-информационој делатности, за универзитетске библиотеке, високошколске библиотеке и библиотеке научноистраживачких института и установа на територији АП Косова и Метохије.
Вршење матичних функција за јавне библиотеке, школске библиотеке, специјалне библиотеке, као и информационе центре при другим установама, организацијама и удружењима у Централној Србији Решењем о одређивању библиотека које обављају матичне функције у библиотечко-информационој делатности поверено је јавним библиотекама у седиштима округа.
Вршење матичних функција за јавне библиотеке, школске библиотеке, специјалне библиотеке, као и информационе центре при другим установама, организацијама и удружењима у АП Војводини Решењем о одређивању библиотека које обављају матичне функције у библиотечко-информационој делатности на територији АП Војводине поверено је јавним библиотекама у седиштима округа у АП Војводини и Градској библиотеци у Вршцу.
Финансирање матичних функција у библиотечко-информационој делатности регулисано је чланом 6, став 1, тачка 14. Закона о култури (Службени гласник РС, бр. 72/09) и чланом 28, став 1. Закона о библиотечко-информационој делатности, као функција од општег интереса у области културе, односно библиотечко-информационе делатности, за чије се остваривање средства обезбеђују из буџета Републике Србије, односно из буџета аутономне покрајине.
Кадровски услови за обављање матичних функција у библиотечко-информационој делатности обезбеђени су организовањем матичних служби у матичним библиотекама у којима ради укупно око 55 дипломираних библиотекара, а технички услови набавком неопходне рачунарске опреме и израдом програмског пакета Мрежа библиотека Србије.
Народна библиотека Србије води Централни регистар библиотека Србије, а Библиотека Матице српске, Универзитетска библиотека Светозар Марковић и јавне матичне библиотеке воде регистар библиотека за библиотеке из своје надлежности.
Народна библиотека Србије, Библиотека Матице српске, Универзитетска библиотека Светозар Марковић и јавне матичне библиотеке формирају и воде аутоматизовану базу података Мрежа библиотека Србије у коју се годишње унесу подаци за око 2.200 библиотека. Од 2010. године податке из базе Мрежа библиотека Србије од Народне библиотеке Србије преузима и објављује Републички завод за статистику.
Матичне службе матичних библиотека на основу Упутства о начину вршењу надзора над стручним радом у библиотекама (Службени гласник РС, бр. 7/13) у мрежи библиотека Србије ураде годишње 400-500 надзора над стручним радом библиотека.
Матичне службе у мрежи библиотека Србије 700-800 пута пруже стручну помоћ библиотекама и ураде годишње 15-20 анализа рада јавних и других библиотека.
Народна библиотека Србије и Библиотека Матице српске, на основу Правилника о Програму стручних испита у библиотечко-информационој делатности, начину њиховог полагања и висини накнаде за рад чланова Комисије за полагање стручних испита (Службени гласник РС, бр. 123/12) сваке године у два редовна испитна рока организују стручни испит за око 200 кандидата са подручја Републике.
Mатичне јавне библиотеке организују 10-20 семинара и 3-5 саветовања годишње за стручне раднике са подручја за које су надлежне.
Будућа организација континуираног стручног оспособљавања одвијаће се на основу Правилника о сталном стручном усавршавању у библиотечко-информационој делатности (Службени гласник РС, бр. 18/13) који је као иновација на овом плану донет 2013. године.
Матичне библиотеке Србије на основу одредби Правилника о ближим условима за стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности (Службени гласник РС, бр. 22/13) организују рад комисија за доделу виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности.
Стратешким Пројектом Виртуелна библиотека Србије чији су носиоци Народна библиотека Србије, Библиотека Матице српске и Универзитетска библиотека Светозар Марковић остварује се изградња јединственог библиотечко-информационог система Републике као законска обавеза матичних библиотека.
Чврста утемељеност матичних функција у библиотечко-информационој делатности у претходним и новим законским и подзаконским актима (утврђен је њихов циљ и садржај, финансирање, носиоци и начин обављања) и у организацији матичних служби матичних библиотека основ је за формирање, функционисање и развој јединственог библиотечко-информационог система Србије.