Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Инфо за издаваче > CIP


CIP


Опште информације

Адресa CIP агенција за Србију
Скерлићева 1
11000 Београд
Контакт особе Наташа Симић и Веско Блажић
Телефон (011) 2452-243 и (011) 2451-242, лок. 06
Факс (011) 2459-444
E-пошта (за информације о монографским публикацијама) monografske@nb.rs
E-пошта (за информације о чланцима у серијским публикацијама) cip.clanci@nb.rs
Пријем материјала 8:00-16:00, сваког радног дана
Подизање материјала 8:00-16:00, сваког радног дана
Служба CIP-а улаз из улице Боре Станковића
Цена CIP записа монографске публикације 1.200.00 din
Цена CIP записа серијске публикације 1.200.00 din
Цена CIP записа по чланку из серијске публикације (УДК за чланке) 500.00 din
Цена обраде по UDK за чланке у монографским публикацијама 500.00 din
Издавање дупликата CIP записа 500.00 din
Жиро рачун за уплату 840-506668-17 позив на број 742311-048204

Народна библиотека Србије овлашћена је да, у складу са Законом о библиотечкој делатности, израђује каталошки запис у публикацији - CIP (Cataloguing in Publication). За издаваче из АП Војводине каталошки запис у публикцији израђује Библиотека Матице српске у Новом Саду у сарадњи са Народном библиотеком Србије.

Запис који добијају публикације (монографске, серијске и некњижна грађа) у штампаној и електронској форми, представља сажету и, у међународним размерама, унифицирану информацију о библиографским и садржинским карактеристикама публикације.

Поред Закона о библиотечкој делатности, који прецизира улогу и задатке националног библиографског центра у овом процесу, Закон о издавању публикација обавезује издавача да на свакој новој публикацији одштампа каталошки запис на начин прописан Упутством о каталогизацији у публикацији - CIP.

За каталогизацију у публикацији свих враста грађе, издавачи су дужни да попуне и доставе Обаразац за CIP заједно са публикацијом доказом о уплати накнаде.

Издавачи који материјал за каталогизацију у публикацији достављају поштом треба да уз материјал приложе и унапред попуњен образац за одговарајућу врсту грађе, који је доступан на сајту НБСИнфо за издаваче монографских публикација

Инфо за издаваче серијских публикација
За издаваче монографских публикација

Материјал за каталогизацију у публикацији са потребном документацијом се доставља лично или путем поште. Материјал се не доставља е-поштом.

Контакт (за информације о монографским публикацијама) monografske@nb.rs
Цена CIP записа по публикацији 1.200.00 дин
Цена обраде по УДК за чланке у монографским публикацијама 500.00 дин
Жиро рачун за уплату 840-506668-17 позив на број 742311-048204
Документи за преузимање

 • Образац за CIP (монографске публикације) Молимо издаваче да не користе претходне верзије овог обрасца PDF Word
 • Образац за CIP (некњижна грађа) PDF Word
 • Образац за CIP (VHS i DVD) PDF Word
 • Образац за CIP ( звучни снимци ) PDF Word
 • Стручно упутствo за каталогизацију у публикацији (CIP) ("Службени гласник РС" бр. 86/2012) PDF
 • Корисне информације PDF Word
 • Препоруке за достављање штампаних монографских публикација у електронском облику PDF Word

  За издаваче серијских публикација

  Издавачи серијских публикација су дужни да за први број публикације добију CIP запис (као и код свих каснијих промена битних елемената описа серијске публикације).

  Уколико издавач жели да чланци у часопису буду независно и објективно класификовани у стручну област у текућој библиографији Србије (Чланци и прилози у серијским публикацијама), врши се класификација по систему УДК, а одговарајући УДК број се штампа на почетној страни чланка, изнад наслова.

  Документи за преузимање

 • Образац за ISSN и CIP за серијске публикације [29. јул 2009] PDF Word

  CIP за чланке – стручна класификација чланака из серијских публикација

  Неопходно је доставити комплетну публикацију, дефинитивно припремљену за објављивање (коначна верзија, преломљен текст без исправки и руком исписаних података). Часопис мора имати одговарајући ISSN (Међународни стандардни број за серијске публикације).
  Материјал се може доставити у класичној форми (као штампани материјал) или у електронском облику; у том случају, обавезан је .doc (Word) или .pdf (Adobe Reader) формат. Код личне доставе, плаћање се обавља у CIP Агенцији.
  Ако се материјал доставља електронском поштом (e-mail), молимо да се поштују следећa правила:

  1. Материјал се доставља на електронску адресу cip.clanci@nb.rs и молимо да не прелази 6 МB (мегабајта). У случају да је материјал већег обима, контактирајте нас е-поштом или на телефон 2451-242, локали 42 или 32.

  2. Уз материјал се обавезно шаље попуњен Захтев за доделу УДК бројева за чланке у серијској публикацији - стручна класификација чланака, који се може преузети у CIP Агенцији или са сајта Народне библиотеке Србије. За сваког аутора чланка који доносите на стручну класификацију по УДК систему доставите и биографски податак о години рођења, који је неопходан за формирање датотека личних имена аутора (у склопу Захтева).

  3. Пошто је неопходно да сва плаћања буду обављена приликом предаје материјала на обраду, ако се чланци достављају е-поштом уз Захтев и материјал за обраду као прилог обавезно треба доставити и потврду о извршеном плаћању (скениран извод или потврду о уплати).

  Документи за преузимање

 • Захтев за доделу УДК бројева за чланке у серијским публикацијама - стручна класификација чланака [13.03.2014] PDF Word
 • Информација о CIP записима за чланке у серијским публикацијама [27. новембар 2008] PDF Word

  Контакт (за информације о чланцима и слање) cip.clanci@nb.rs
  Цена CIP записа по чланку (УДК за чланке) 500.00 дин
  Додатне информације о плаћању CIP агенција за Србију
  телефони: 011/2452.243 и 011/2451.242, лок. 06
  факс: 011/ 2452.243
  Жиро рачун за уплату 840-506668-17 позив на број 742311-048204
  Препоруке за достављање штампаних монографских публикација у електронском облику (на CD-у и DVD-у) за CIP - Каталогизацију у публикацији

  У циљу побољшања услуга, Библиотека пружа могућаност да се материјали који ће бити штампани у папирној форми достављају у електронском облику (на CD-у, DVD-у). То олакшава манипулацију (нарочито када су у питању материјали већег обима) и знатно снижава цену штампања (обимних или материјала са квалитетном графиком).

  Да би Библиотека могла да прихвати тако достављене материјале, издавач је дужан да, уз све захтеве предвиђене Стручним упутством за каталогизацију у публикацији (Службени гласник РС, 86/2012) од којих су најбитнији достављање комлетне публикације припремљене за објављивање, преломљен пагиниран текст са комплетним импресумом, испуни и неке додатне:

  1. Материјал се доставља на CD-у или DVD-у, али због техничких могућности Библиотеке молимо да се DVD доноси само у изузетним случајевима када, због величине електронског записа, то није могуће доставити на CD-у.

  2. Штампани материјал се у електронском облику доставља обавезно у .PDF (Adobe Reader) формату.

  3. Комплетна публикација за CIP доставља се у јединственом .PDF фајлу (један једини фајл – не сегментирано, по поглављима или сл.) са називом који одговара називу публикације или његовој скраћеној верзији.

  4. Не доносити фајлове у којима су прикази страна ротирани (контра шифт).

  5. Не доносити више-сесијске записе (стари и нови материјал за CIP дорезан) на носиоцима. Носиоци као и остали материјали који се достављају за CIP враћају се издавачу па је могуће (ако за то постоји потреба) доносити материјал на -RW (поново уписивим) дисковима тако да је на обради само текући материјал за CIP, док су претходни обрисани.

  6. Издавачи који доносе више публикација на једном носиоцу (CD или DVD) дужни су да их раздвоје по директоријумима са називом 1, 2, 3...

  7. Уз материјал достављен у електронском облику неопходно је приложити одштампану насловну страну и импресум за публикацију.
  CIP - Монографска публикација - 2015.

  Јануар / Фебруар / Maрт / Април / Мај /

  CIP - Некњижна грађа - 2015

  Јануар / Фебруар / Maрт / Април / Maj /

  CIP (чланци у серијским публикацијама) - 2015.

  Јануар / Фебруар / Март / Април / Maj /

  БИБЛИОГРАФИЈЕ


  CIP (монографске публикације) - 2014.

  Јануар / Фебруар / Март / Април / Maj / Јун / Јул / Август /
  Септембар / Октобар /Новембар / Децембар /

  CIP (чланци у серијским публикацијама) - 2014

  Jaнуар / Фебруар / Март / Април / Maj / Јун / Јул / Август / Септембар / Октобар / Новембар / Децембар

  CIP (некњижна грађа) - 2014.

  Јануар / Фебруар / Март / Април / Maj / Jун / Јул /
  Август / Септембар / Октобар / Новембар / Децембар


  CIP (монографске публикације) - 2013

  Јануар / Фебруар / Maрт / Април / Maj / Јун / Jули / Август / Септембар / Октобар / Новембар / Децембар

  CIP (чланци у серијским публикацијама) - 2013

  Јануар / Фебруар / Maрт / Април / Мај / Jун / Јул / Aвгуст / Септембар / Октобар / Новембар / Децембар

  CIP (некњижна грађа) - 2013

  Јануар / Фебруар / Март / Aприл / Maj / Jun / Јул / Август / Септембар / Oктобар / Новембар / Децембар  CIP (монографске публикације) - 2012

  Jaнуар / Фебруар / Maрт / Април / Maj / Jун / Jул /Aвгуст / Септембар / Oктобар / Новембар / Децембар

  CIP (чланци у серијским публикацијама) - 2012

  Jaнуар/ Фебруарr / Maрт / Aприл / Мај / Jун / Jул / Aвгуст / Септембар / Oктобар / Новембар / Децембар /

  CIP (neknjižna građa) - 2012

  Јануар / Фебруар / Maрт / Aприл / Maj / Jун / Jул / Aвгуст / Септембар / Oктобар / Новембар /  CIP (монографске публикације) - 2011

  Јануар / Фебруар / Март / Април / Мај / Јун / Јул / Aвгуст /
  Септембар / Октобар / Новембар / Децембар /

  CIP (чланци у серијским публикацијама) - 2011

  Јануар / Фебруар / Март / Април / Мај / Јун / Јул / Август /
  Септембар / Oктобар / Новембар / Децембар /

  ЧИТАЋЕТЕ УСКОРО

  Избор чланака из домаћих часописа (сачинило Одељење серијских публикација - аналитичка обрада чланака, 1.10.2011.) PDF

  CIP (некњижна грађа) - 2011

  Јануар / Фебруар / Март / Април / Мај / Јун  CIP (монографске публикације) - 2010

  Јануар / Фебруар / Март / Април / Мај / Јун / Јул / Август / Септембар / Октобар / Новембар / Децембар

  CIP (чланци у серијским публикацијама) - 2010

  Јануар / Фебруар / Март / Април / Мај / Јун / Јул / Август / Септембар / Октобар / Новембар / Децембар

  ЧИТАЋЕТЕ УСКОРО

  Избор чланака из домаћих часописа (сачинило Одељење серијских публикација - аналитичка обрада чланака, 30.12.2010.) PDF

  CIP (некњижна грађа) - 2010

  Јануар / Фебруар / Март / Април / Мај / Јун / Јул / Август / Септембар / Октобар / Новембар / Децембар  CIP (монографске публикације) - 2009

  Јануар / Фебруар / Март / Април / Мај / Јун / Јул / Август / Септембар / Октобар / Новембар / Децембар

  CIP (чланци у серијским публикацијама) - 2009

  Јануар / Фебруар / Март / Април / Мај / Јун / Јул / Август / Септембар / Октобар / Новембар / Децембар

  CIP (некњижна грађа) - 2009

  Јануар / Фебруар / Март / Април / Мај / Jун / Jул / Aвгуст / Септембар / Oктобар / Новембар / Децембар  CIP (монографске публикације) - 2008

  Јануар / Фебруар / Март / Април / Maj / Јун / Aвгуст / Септембар / Октобар / Новембар / Децембар

  CIP (чланци у серијским публикацијама) - 2008

  Новембар / Децембар

  CIP (монографске публикације) - 2007

  Јануар / Фебруар / Март / Aприл / Maj / Јун / Јул / Aвгуст / Септембар / Октобар / Новембар / Децембар

  CIP (монографске публикације) - 2006

  Јануар / Фебруар / Март / Април / Мај / Јун / Јул / Aвгуст / Септембар / Октобар / Новембар / Децембар
 • Архива CIP-ова

  2005
  12 (HTML | Download) / 11 (HTML | Download) / 10 (HTML | Download) / 09 (HTML | Download) / 08 (HTML | Download) / 07 (HTML | Download) / 06 (HTML | Download) / 05 (HTML | Download) / 04 (HTML | Download) / 02 (HTML | Download) / 01 (HTML | Download)

  2004
  12 (HTML | Download) / 11 (HTML | Download) / 10 (HTML | Download) / 09 (HTML | Download) / 08 (HTML | Download) / 07 (HTML | Download) / 06 (HTML | Download) / 05 (HTML | Download) / 04 (HTML | Download) / 03 (Download) / 02 (Download) / 01 (Download)

  2003
  12 (Download) / 11 (HTML | Download) / 10 (Download)  горе