Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Инфо за издаваче > CIP


CIP


ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ УСЛУГА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ
Na osnovu Pravilnika o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije – ISIB („Službeni glasnik RS“ br.83/10,53/12,20/14,88/16 i 110/17), od 01. januara 2018. godine u sistem izvršenja budžeta Republike Srbije biće uključena i Narodna biblioteka Srbije kao indirektni korisnik budžetskih sredstava odnosno ustanova kulture pod nadležnošću Ministarstva kulture i informisanja.
Zbog navedenog prelaska u nov sistem izvršenja budžeta Republike Srbije, nadležna filijala Uprave za trezor će Narodnoj biblioteci Srbije izvršiti ukidanje podračuna sopstvenih prihoda 840-56668-17 dana 31. decembra 2017. godine.
Prvog radnog dana u 2018. godini, precizno 03. januara 2018. godine, koristiće se nov uvedeni podračun na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS“, br.16/16,49/16,107/16,46/17 i 114/17), i to:
840-31120845-93 - Prihodi ustanova kulture
Uplate korisnika vršiće se isključivo sa pozivom na broj po uslugama koji su dati u prilogu.Опште информације

Адресa CIP агенција за Србију
Скерлићева 1
11000 Београд
Контакт особе Наташа Симић и Веско Блажић
Телефон (011) 2452-243 и (011) 2451-242, лок. 06
Факс (011) 2459-444
E-пошта (за информације о монографским публикацијама) monografske@nb.rs
E-pošta (за информације о серијским публикацијама) serijske@nb.rs
E-пошта (за информације о чланцима у серијским публикацијама) clanci@nb.rs
Пријем материјала 8:00-14:30, сваког радног дана
Подизање материјала 8:00-16:00, сваког радног дана
Служба CIP-а улаз из улице Боре Станковића
Цена CIP записа монографске публикације 1.200.00 din
Цена CIP записа серијске публикације 1.200.00 din
Цена CIP записа по чланку из серијске публикације (УДК за чланке) 500.00 din
Цена обраде по UDK за чланке у монографским публикацијама 500.00 din
Издавање дупликата CIP записа 500.00 din
Рачун за уплату 840-31120845-93 позив на број 5202347040174231401 по моделу 97

Народна библиотека Србије овлашћена је да, у складу са Законом о библиотечкој делатности, израђује каталошки запис у публикацији - CIP (Cataloguing in Publication). За издаваче из АП Војводине каталошки запис у публикцији израђује Библиотека Матице српске у Новом Саду у сарадњи са Народном библиотеком Србије.

Запис који добијају публикације (монографске, серијске и некњижна грађа) у штампаној и електронској форми, представља сажету и, у међународним размерама, унифицирану информацију о библиографским и садржинским карактеристикама публикације.

Поред Закона о библиотечкој делатности, који прецизира улогу и задатке националног библиографског центра у овом процесу, Закон о издавању публикација обавезује издавача да на свакој новој публикацији одштампа каталошки запис на начин прописан Упутством о каталогизацији у публикацији - CIP.

За каталогизацију у публикацији свих враста грађе, издавачи су дужни да попуне и доставе Обаразац за CIP заједно са публикацијом доказом о уплати накнаде.

Издавачи који материјал за каталогизацију у публикацији достављају поштом треба да уз материјал приложе и унапред попуњен образац за одговарајућу врсту грађе, који је доступан на сајту НБСИнфо за издаваче монографских публикација

Инфо за издаваче серијских публикација
За издаваче монографских публикација

Материјал за каталогизацију у публикацији са потребном документацијом се доставља лично или путем поште. Материјал се не доставља е-поштом.

Документи за преузимање

 • Образац за CIP (монографске публикације) Молимо издаваче да не користе претходне верзије овог обрасца PDF Word
 • Образац за CIP (некњижна грађа) PDF Word
 • Образац за CIP (VHS i DVD) PDF Word
 • Образац за CIP ( звучни снимци ) PDF Word
 • Стручно упутствo за каталогизацију у публикацији (CIP) ("Службени гласник РС" бр. 86/2012) PDF
 • Корисне информације PDF Word
 • Препоруке за достављање штампаних монографских публикација у електронском облику (на CD-у и DVD-у) за CIP - Каталогизацију у публикацији PDF Word

  Контакт (за информације о монографским публикацијама) monografske@nb.rs
  Цена CIP записа по публикацији 1.200.00 дин
  Цена обраде по UDK за чланке у монографским публикацијама 500.00 дин
  Рачун за уплату 840-31120845-93 позив на број 5202347040174231401 по моделу 97
  За издаваче серијских публикација

  Издавачи серијских публикација су дужни да за први број публикације добију CIP запис (као и код свих каснијих промена битних елемената описа серијске публикације).

  Уколико издавач жели да чланци у часопису буду независно и објективно класификовани у стручну област у текућој библиографији Србије (Чланци и прилози у серијским публикацијама), врши се класификација по систему УДК, а одговарајући УДК број се штампа на почетној страни чланка, изнад наслова.

  Документи за преузимање

 • Образац за ISSN и CIP за серијске публикације [29. јул 2009] PDF Word

  Контакт (за информације о серијским публикацијама) serijske@nb.rs
  Цена CIP записа по публикацији 1.200.00 дин
  Додатне информације о плаћању CIP агенција за Србију
  Телефони 011/2452.243 и 011/2451.242, лок. 06
  Факс 011/ 2452.243
  Рачун за уплату 840-31120845-93 позив на број 5202347040174231401 по моделу 97  CIP за чланке – стручна класификација чланака из серијских публикација

  Неопходно је доставити комплетну публикацију, дефинитивно припремљену за објављивање (коначна верзија, преломљен текст без исправки и руком исписаних података). Часопис мора имати одговарајући ISSN (Међународни стандардни број за серијске публикације).
  Материјал се може доставити у класичној форми (као штампани материјал) или у електронском облику; у том случају, обавезан је .doc (Word) или .pdf (Adobe Reader) формат. Код личне доставе, плаћање се обавља у CIP Агенцији.
  Ако се материјал доставља електронском поштом (e-mail), молимо да се поштују следећa правила:

  1. Материјал се доставља на електронску адресу clanci@nb.rs и молимо да не прелази 6 МB (мегабајта). У случају да је материјал већег обима, контактирајте нас е-поштом или на телефон 2451-242, локали 42 или 32.

  2. Уз материјал се обавезно шаље попуњен Захтев за доделу УДК бројева за чланке у серијској публикацији - стручна класификација чланака, који се може преузети у CIP Агенцији или са сајта Народне библиотеке Србије. За сваког аутора чланка који доносите на стручну класификацију по УДК систему доставите и биографски податак о години рођења, који је неопходан за формирање датотека личних имена аутора (у склопу Захтева).

  3. Пошто је неопходно да сва плаћања буду обављена приликом предаје материјала на обраду, ако се чланци достављају е-поштом уз Захтев и материјал за обраду као прилог обавезно треба доставити и потврду о извршеном плаћању (скениран извод или потврду о уплати).


 • Захтев за доделу УДК бројева за чланке у серијским публикацијама - стручна класификација чланака [19.01.2018] PDF Word

  Контакт (за информације о чланцима и слање) clanci@nb.rs
  Цена CIP записа по чланку (УДК за чланке) 500.00 дин
  Додатне информације о плаћању CIP агенција за Србију
  телефони: 011/2452.243 и 011/2451.242, лок. 06
  факс: 011/ 2452.243
  Рачун за уплату 840-31120845-93 позив на број 5202347040174231401 по моделу 97
  Препоруке за достављање штампаних монографских публикација у електронском облику (на оптичким дисковима и флеш-меморији) за CIP - Каталогизацију у публикацији

  Препоруке за достављање штампаних монографских публикација у електронском облику (на оптичким дисковима и флеш-меморији) за CIP - Каталогизацију у публикацији

  Штампане монографске публикације које се доносе на обраду по основу „Стручног упутства за каталогизацију у публикацији (CIP)“ објављеног у Службеном гласнику РС, број 86/12, могу поред папирне форме бити донесени на обраду и у електронској. Народна библиотека Србије, у циљу побољшања услуга, пружа могућаност да се штампани материјали достављају у електронском облику на следећим медијумима:CD, DVD и USB. То је учињено у сврху олакшавања манипулације (нарочито када су у питању материјали већег обима) и снижавању цене штампања (обимних или материјала са квалитетном графиком).

  Да би Библиотека могла да прихвати тако достављене материјале, издавач је дужан да, уз све захтеве предвиђене Стручним упутством за каталогизацију у публикацији (Службени гласник РС, 86/2012) од којих су најбитнији достављање комлетне публикације припремљене за објављивање, преломљен пагиниран текст са комплетним импресумом, испуни и неке додатне:

  1. Материјал се доставља на електронским оптичким дисковима (CD, DVD) или USB флеш меморији. Носиоци као и остали материјали који се достављају за CIP враћају се издавачу.
  2. Штампани материјал се у електронском облику доставља обавезно у .PDF (Adobe Reader) формату. Материјали са богатом графиком (и сл.) који заузимају велике количине меморије могу (препорука је) бити донесене у нижој резолуцији или на друге начине смањеној величини фајла, али без изостављања било ког дела публикације.

  3. Комплетна публикација за CIP доставља се у јединственом .PDF фајлу (један једини фајл – не сегментирано, по поглављима или сл.) са називом који одговара називу публикације или његовој скраћеној верзији.

  4. Фајлови у којима су прикази страна ротирани (контра шифт) се не прихватају.

  5. Више-сесијске записи (стари и нови материјал за CIP дорезан) на носиоцима се не прихватају. Не препоручује се доношење матаријала на РW (поново уписивим) дисковима јер је у пракси читљивост таквих медија често компромитована. У случају нечитљивости медија издавач је дужан да достави нови.
  6. Издавачи који доносе више публикација на једном носиоцу дужни су да их раздвоје по директоријумима са називом публикације. Препорука је да се више материјала садржински различитих стручних области (белетристика, природне науке, хуманистички науке и сл) не доносе на истом носиоцу.

  7. Уз материјал достављен у електронском облику неопходно је приложити одштампану насловну страну и импресум за публикацију.