Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Инфо за издаваче > CIP


CIP


Опште информације

Адресa CIP агенција за Србију
Скерлићева 1
11000 Београд
Контакт tелефони (011) 2452-243 и (011) 2451-242, лок. 06
Факс (011) 2459-444
E-пошта за информације о монографским публикацијама monografske@nb.rs
E-пошта за информације о серијским публикацијама и слање материјала serijske@nb.rs
E-пошта за информације о чланцима у серијским публикацијама и зборницима и слање материјала clanci@nb.rs
E-пошта за информације о посебним врстама грађе и слање материјала pf.nbs@nb.rs
E-пошта за информације о плаћању и захтеве за добијање предрачуна predracuni@nb.rs
Пријем материјала 8:00-15:30, сваког радног дана
Подизање материјала 8:00-16:00, сваког радног дана
Служба CIP-а улаз из улице Боре Станковића
Цена CIP записа монографске публикације 1.200.00 din
Цена CIP записа серијске публикације 1.200.00 din
Цена CIP записа за посебну врсту грађе 1.200.00 din
Цена CIP записа по чланку из серијске публикације (УДК за чланке) 500.00 din
Цена обраде за чланке у монографским публикацијама (УДК за чланке из зборника) 500.00 din
Издавање дупликата CIP записа 500.00 din
Рачун за уплату 840-31120845-93 позив на број 5202347040174231401 по моделу 97


Пример попуњеног рачуна за плаћање услуге

Све уплате се врше на уплатни рачун Министарства културе и информисања, са назнаком за врсту услуге:
CIP за све врсте грађе – 840-31120845-93, модел 97, позив на број 5202347040174231401
ISBN – 840-31120845-93, модел 97, позив на број 4902347040174231402
ISAN – 840-31120845-93, модел 97, позив на број 4602347040174231403
ISMN – 840-31120845-93, модел 97, позив на број 5202347040174231401За каталогизацију у публикацији свих врста грађе и све начине достављања материјала за обраду, издавачи су дужни да попуне и доставе Образац за CIP заједно са публикацијом и доказом о уплати накнаде.


Народна библиотека Србије овлашћена је да, у складу са Законом о библиотечкој делатности, израђује каталошки запис у публикацији – CIP (Cataloguing in Publication). За издаваче из АП Војводине каталошки запис у публикцији израђује Библиотека Матице српске у Новом Саду у сарадњи са Народном библиотеком Србије.

Запис који добијају публикације (монографске, серијске чланци и некњижна грађа) у штампаној и електронској форми, представља сажету и, у међународним размерама, унифицирану информацију о библиографским и садржинским карактеристикама публикације.

Поред Закона о библиотечкој делатности, који прецизира улогу и задатке националног библиографског центра у овом процесу, Закон о издавању публикација обавезује издавача да на свакој новој публикацији одштампа каталошки запис на начин прописан Упутством о каталогизацији у публикацији – CIP.

Инфо за издаваче монографских публикација

Инфо за издаваче серијских публикација
За издаваче монографских публикација

Материјал за каталогизацију у публикацији са потребном документацијом се доставља лично или путем поште. Материјал се не доставља е-поштом.

Документи за преузимање

 • Образац за CIP (монографске публикације) Молимо издаваче да не користе претходне верзије овог обрасца PDF Word
 • Образац за CIP (некњижна грађа) PDF Word
 • Образац за израду CIP записа за видео-снимке Word
 • Образац за CIP ( звучни снимци ) PDF Word
 • Стручно упутствo за каталогизацију у публикацији (CIP) ("Службени гласник РС" бр. 86/2012) PDF
 • Корисне информације PDF Word
 • Препоруке за достављање штампаних монографских публикација у електронском облику (на CD-у и DVD-у) за CIP - Каталогизацију у публикацији PDF Word

  Контакт (за информације о монографским публикацијама) monografske@nb.rs
  Цена CIP записа по публикацији 1.200.00 дин
  Цена обраде по UDK за чланке у монографским публикацијама 500.00 дин
  Рачун за уплату 840-31120845-93 позив на број 5202347040174231401 по моделу 97
  За издаваче серијских публикација

  Издавачи серијских публикација су дужни да за први број публикације добију CIP запис (као и код свих каснијих промена битних елемената описа серијске публикације).

  Уколико издавач жели да чланци у часопису буду независно и објективно класификовани у стручну област у текућој библиографији Србије (Чланци и прилози у серијским публикацијама), врши се класификација по систему УДК, а одговарајући УДК број се штампа на почетној страни чланка, изнад наслова.

  Документи за преузимање

 • Образац за ISSN и CIP за серијске публикације [29. јул 2009] PDF Word

  Контакт (за информације о серијским публикацијама) serijske@nb.rs
  Цена CIP записа по публикацији 1.200.00 дин
  Додатне информације о плаћању CIP агенција за Србију
  Телефони 011/2452.243 и 011/2451.242, лок. 06
  Факс 011/ 2452.243
  Рачун за уплату 840-31120845-93 позив на број 5202347040174231401 по моделу 97  CIP за чланке – стручна класификација чланака из серијских публикација

  Неопходно је доставити комплетну публикацију, дефинитивно припремљену за објављивање (коначна верзија, преломљен текст без исправки и руком исписаних података). Часопис мора имати одговарајући ISSN (Међународни стандардни број за серијске публикације).
  Материјал се може доставити у класичној форми (као штампани материјал) или у електронском облику; у том случају, обавезан је .doc (Word) или .pdf (Adobe Reader) формат. Код личне доставе, плаћање није могуће обавити у CIP Агенцији, па Вас молимо да то обавите пре доношења материјала на обраду, уплатом на одговарајући рачун Министарства културе и информисања, уз навођење назива услуге: CIP – УДК бројеви за чланке.
  Ако се материјал доставља електронском поштом (e-mail), молимо да се поштују следећa правила:

  1. Материјал се доставља на електронску адресу clanci@nb.rs и молимо да не прелази 6 МB (мегабајта). У случају да је материјал већег обима, контактирајте нас е-поштом или на телефон 2451-242, локали 42 или 32.

  2. Уз материјал се обавезно шаље попуњен Захтев за доделу УДК бројева за чланке у серијској публикацији - стручна класификација чланака, који се може преузети у CIP Агенцији или са сајта Народне библиотеке Србије. За сваког аутора чланка који доносите на стручну класификацију по УДК систему доставите и биографски податак о години рођења, који је неопходан за формирање датотека личних имена аутора (у склопу Захтева).

  3. Пошто је неопходно да сва плаћања буду обављена приликом предаје материјала на обраду, ако се чланци достављају е-поштом уз Захтев и материјал за обраду као прилог обавезно треба доставити и потврду о извршеном плаћању (скениран извод или потврду о уплати).


 • Захтев за доделу УДК бројева за чланке у серијским публикацијама - стручна класификација чланака [19.01.2018] PDF Word

 • Захтев за доделу УДК бројева за чланке у монографским публикацијама (зборницима) - стручна класификација чланака [19.01.2018] PDF Word

 • Информација о CIP записима за чланке у серијским публикацијама [23. новембар 2017] PDF Word

  Контакт (за информације о чланцима и слање) clanci@nb.rs
  Цена CIP записа по чланку (УДК за чланке) 500.00 дин
  Додатне информације о плаћању CIP агенција за Србију
  телефони: 011/2452.243 и 011/2451.242, лок. 06
  факс: 011/ 2452.243
  Рачун за уплату 840-31120845-93 позив на број 5202347040174231401 по моделу 97
  Препоруке за достављање штампаних монографских публикација у електронском облику (на оптичким дисковима и флеш-меморији) за CIP - Каталогизацију у публикацији

  Препоруке за достављање штампаних монографских публикација у електронском облику (на оптичким дисковима и флеш-меморији) за CIP - Каталогизацију у публикацији

  Штампане монографске публикације које се доносе на обраду по основу „Стручног упутства за каталогизацију у публикацији (CIP)“ објављеног у Службеном гласнику РС, број 86/12, могу поред папирне форме бити донесени на обраду и у електронској. Народна библиотека Србије, у циљу побољшања услуга, пружа могућаност да се штампани материјали достављају у електронском облику на следећим медијумима:CD, DVD и USB. То је учињено у сврху олакшавања манипулације (нарочито када су у питању материјали већег обима) и снижавању цене штампања (обимних или материјала са квалитетном графиком).

  Да би Библиотека могла да прихвати тако достављене материјале, издавач је дужан да, уз све захтеве предвиђене Стручним упутством за каталогизацију у публикацији (Службени гласник РС, 86/2012) од којих су најбитнији достављање комлетне публикације припремљене за објављивање, преломљен пагиниран текст са комплетним импресумом, испуни и неке додатне:

  1. Материјал се доставља на електронским оптичким дисковима (CD, DVD) или USB флеш меморији. Носиоци као и остали материјали који се достављају за CIP враћају се издавачу.
  2. Штампани материјал се у електронском облику доставља обавезно у .PDF (Adobe Reader) формату. Материјали са богатом графиком (и сл.) који заузимају велике количине меморије могу (препорука је) бити донесене у нижој резолуцији или на друге начине смањеној величини фајла, али без изостављања било ког дела публикације.

  3. Комплетна публикација за CIP доставља се у јединственом .PDF фајлу (један једини фајл – не сегментирано, по поглављима или сл.) са називом који одговара називу публикације или његовој скраћеној верзији.

  4. Фајлови у којима су прикази страна ротирани (контра шифт) се не прихватају.

  5. Више-сесијске записи (стари и нови материјал за CIP дорезан) на носиоцима се не прихватају. Не препоручује се доношење матаријала на РW (поново уписивим) дисковима јер је у пракси читљивост таквих медија често компромитована. У случају нечитљивости медија издавач је дужан да достави нови.
  6. Издавачи који доносе више публикација на једном носиоцу дужни су да их раздвоје по директоријумима са називом публикације. Препорука је да се више материјала садржински различитих стручних области (белетристика, природне науке, хуманистички науке и сл) не доносе на истом носиоцу.

  7. Уз материјал достављен у електронском облику неопходно је приложити одштампану насловну страну и импресум за публикацију.  Упутство за подношење материјала за израду CIP записа за звучне снимке (компакт дискови, грамофонске плоче, аудио касете)

  Издавач подноси захтев за израду CIP записа за звучни снимак (аудио касета, грамофонска плоча, CD):
  1/ доласком у Народну библиотеку Србије (Центар за каталогизацију);
  2/ електронским путем (на адресе cip.nbs@gmail.com, vesna.aleksandrovic@nb.rs, suzana.pavlovic@nb.rs).

  Потребна документација коју издавач подноси подразумева:
  1/ текстуалне материјале
 • Електронски (и само у изнимним ситуацијама, руком) попуњен Образац за CIP – звучни снимак (преузми образац - word / pdf).
 • Образац садржи имена свих лица одговорних за стварање дела/садржаја, са свим доступним подацима – године рођења (и смрти), разрешеним псеудонимима и сл.
  - Непотпун или нечитко попуњен образац неће бити прихваћен, а захтев процесуиран.
  Одговорност за тачност података наведених у Обрасцу сноси издавач.
  Евентуални додатни текстуални материјали које подносилац захтева доставља могу бити листе песма и др.
 • Пожељни формати су .doc или .pdf.

  2/ мастер снимка за који се израђује CIP запис
  Мастер снимци су дигитални документи/фајлови свих нумера, упаковани у фолдер и/или компримовани у ZIP архиву, и то:
  - прослеђени online путем WE TRANSFER сервиса (на адресе cip.nbs@gmail.com, vesna.aleksandrovic@nb.rs, suzana.pavlovic@nb.rs), или
  - нарезани на компакт диск,
  - достављени на USB меморији.
 • Пожељни формат је .MP3.

  3/ коначни прелом омота, књижице и налепнице плоче, касете или диска.
  Сликовни материјали су електронске верзије:
  - налепнице/а за диск/ове (label),
  - омот диска (cover ),
  - књижица (booklet) и/или
  - идејно решење кутије, паковања (у случају да је више дискова упаковано у једну кутију/паковање).
 • Пожељни формати су .jpeg или .pdf.

  4/ доказ о извршеној уплати
  Валидним доказом о извршеној уплати сматра се:
  - извод из банке, или
  - физичка или дигитална (скенирана) уплатница са које се јасно види износ, уплатилац, сврха уплате, место и датум уплате.
 • Пожељни формати су .jpeg или .pdf.

  Плаћање се врши преко рачуна:
  Цена CIP записа по публикацији: 1.200.00 дин
  Жиро рачун за уплату:
  840-31120845-93 позив на број 5202347040174231401 по моделу 97


  Документи за преузимање

 • Захтев за доделу УДК бројева за чланке у серијским публикацијама - стручна класификација чланака [19.01.2018] PDF Word
 • Захтев за доделу УДК бројева за чланке у монографским публикацијама (зборницима) - стручна класификација чланака [19.01.2018] PDF Word
 • Информација о CIP записима за чланке у серијским публикацијама [23. новембар 2017] PDF Word
 • Образац за доделу CIP записа за звучне снимке
  (компакт диск, аудио касета, грамофонска плоча и др) PDF Word
 • Образац за израду CIP записа за видео снимке PDF Word  CIP - Mонографске публикације - 2018.

  Јануар / Фебруар / Март / Април / Maj / Јун / Јул / Aвгуст / Септембар / Октобар / Новембар / Децембар /

  CIP - Чланци у серијским публикацијама - 2018.

  Јануар / Фебруар / Март / Април / Maj / Јун / Јул / Aвгуст / Септембар / Октобар / Новембар / Децембар /

  CIP- некњижна грађа - 2018.

  Јануар / Фебруар / Maрт / Април / Maj / Јун / Јул / Август / Септембар / Октобар / Новембар / Децембар /  CIP - (монографске публикације) - 2017.

  Јануар / Фебруар / Март / Април / Maj / Јун / Јул / Август / Септембар /Октобар / Новембар /Децембар /

  CIP (чланци у серијским публикацијама) - 2017.

  Јануар / Фебруар / Март / Април / Maj / Јун / Јул / Август / Септембар / Октобар / Новембар /Децембар /


  CIP - некњижна грађа - 2017.

  Јануар / Фебруар / Март / Април / Maj / Јун / Jул / Август / Септембар / Октобар / Новембар / Децембар /  CIP - (монографскe публикацијe) - 2016.

  Јануар / Фебруар / Март / Април / Maj / Jун / Jул / Aвгуст /
  Септембар / Октобар / Новембар / Децембар /

  CIP (чланци у серијским публикацијама) - 2016.

  Јануар / Фебруар / Март / Април / Мај / Jун / Јул / Август / Септембар / Октобар /
  Новембар / Децембар /

  CIP - некњижна грађа - 2016.

  Januar / Фебруар / Март / Април / Maj / Јун / Јул / Aвгуст / Септембар / Октобар /Новембар / Децембар /


  CIP - (монографскe публикацијe) - 2015.

  Јануар / Фебруар / Maрт / Април / Мај / Jун / Јул / Aвгуст / Септембар / Октобар / Новембар / Децембар

  CIP - (некњижна грађа) - 2015

  Јануар / Фебруар / Maрт / Април / Maj / Јун / Јул / Август / Септембар / Октобар / Новембар / Децембар

  CIP (чланци у серијским публикацијама) - 2015.

  Јануар / Фебруар / Март / Април / Maj / Јун / Јул / Август / Септембар / Октобар / Новембар / Децембар

  БИБЛИОГРАФИЈЕ


  CIP (монографске публикације) - 2014.

  Јануар / Фебруар / Март / Април / Maj / Јун / Јул / Август /
  Септембар / Октобар /Новембар / Децембар /

  CIP (чланци у серијским публикацијама) - 2014

  Jaнуар / Фебруар / Март / Април / Maj / Јун / Јул / Август / Септембар / Октобар / Новембар / Децембар

  CIP (некњижна грађа) - 2014.

  Јануар / Фебруар / Март / Април / Maj / Jун / Јул /
  Август / Септембар / Октобар / Новембар / Децембар


  CIP (монографске публикације) - 2013

  Јануар / Фебруар / Maрт / Април / Maj / Јун / Jули / Август / Септембар / Октобар / Новембар / Децембар

  CIP (чланци у серијским публикацијама) - 2013

  Јануар / Фебруар / Maрт / Април / Мај / Jун / Јул / Aвгуст / Септембар / Октобар / Новембар / Децембар

  CIP (некњижна грађа) - 2013

  Јануар / Фебруар / Март / Aприл / Maj / Jun / Јул / Август / Септембар / Oктобар / Новембар / Децембар  CIP (монографске публикације) - 2012

  Jaнуар / Фебруар / Maрт / Април / Maj / Jун / Jул /Aвгуст / Септембар / Oктобар / Новембар / Децембар

  CIP (чланци у серијским публикацијама) - 2012

  Jaнуар/ Фебруарr / Maрт / Aприл / Мај / Jун / Jул / Aвгуст / Септембар / Oктобар / Новембар / Децембар /

  CIP (neknjižna građa) - 2012

  Јануар / Фебруар / Maрт / Aприл / Maj / Jун / Jул / Aвгуст / Септембар / Oктобар / Новембар /  CIP (монографске публикације) - 2011

  Јануар / Фебруар / Март / Април / Мај / Јун / Јул / Aвгуст /
  Септембар / Октобар / Новембар / Децембар /

  CIP (чланци у серијским публикацијама) - 2011

  Јануар / Фебруар / Март / Април / Мај / Јун / Јул / Август /
  Септембар / Oктобар / Новембар / Децембар /

  ЧИТАЋЕТЕ УСКОРО

  Избор чланака из домаћих часописа (сачинило Одељење серијских публикација - аналитичка обрада чланака, 1.10.2011.) PDF

  CIP (некњижна грађа) - 2011

  Јануар / Фебруар / Март / Април / Мај / Јун  CIP (монографске публикације) - 2010

  Јануар / Фебруар / Март / Април / Мај / Јун / Јул / Август / Септембар / Октобар / Новембар / Децембар

  CIP (чланци у серијским публикацијама) - 2010

  Јануар / Фебруар / Март / Април / Мај / Јун / Јул / Август / Септембар / Октобар / Новембар / Децембар

  ЧИТАЋЕТЕ УСКОРО

  Избор чланака из домаћих часописа (сачинило Одељење серијских публикација - аналитичка обрада чланака, 30.12.2010.) PDF

  CIP (некњижна грађа) - 2010

  Јануар / Фебруар / Март / Април / Мај / Јун / Јул / Август / Септембар / Октобар / Новембар / Децембар  CIP (монографске публикације) - 2009

  Јануар / Фебруар / Март / Април / Мај / Јун / Јул / Август / Септембар / Октобар / Новембар / Децембар

  CIP (чланци у серијским публикацијама) - 2009

  Јануар / Фебруар / Март / Април / Мај / Јун / Јул / Август / Септембар / Октобар / Новембар / Децембар

  CIP (некњижна грађа) - 2009

  Јануар / Фебруар / Март / Април / Мај / Jун / Jул / Aвгуст / Септембар / Oктобар / Новембар / Децембар  CIP (монографске публикације) - 2008

  Јануар / Фебруар / Март / Април / Maj / Јун / Aвгуст / Септембар / Октобар / Новембар / Децембар

  CIP (чланци у серијским публикацијама) - 2008

  Новембар / Децембар

  CIP (монографске публикације) - 2007

  Јануар / Фебруар / Март / Aприл / Maj / Јун / Јул / Aвгуст / Септембар / Октобар / Новембар / Децембар

  CIP (монографске публикације) - 2006

  Јануар / Фебруар / Март / Април / Мај / Јун / Јул / Aвгуст / Септембар / Октобар / Новембар / Децембар
 • Архива CIP-ова

  2005
  12 (HTML | Download) / 11 (HTML | Download) / 10 (HTML | Download) / 09 (HTML | Download) / 08 (HTML | Download) / 07 (HTML | Download) / 06 (HTML | Download) / 05 (HTML | Download) / 04 (HTML | Download) / 02 (HTML | Download) / 01 (HTML | Download)

  2004
  12 (HTML | Download) / 11 (HTML | Download) / 10 (HTML | Download) / 09 (HTML | Download) / 08 (HTML | Download) / 07 (HTML | Download) / 06 (HTML | Download) / 05 (HTML | Download) / 04 (HTML | Download) / 03 (Download) / 02 (Download) / 01 (Download)

  2003
  12 (Download) / 11 (HTML | Download) / 10 (Download)  горе