http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/events/event.php?id=27460

Стручни скупови

IX стручно-научни скуп

Заједнице матичних библиотека Србије
БИБЛИОНЕТ 2015
Ужице, 4 - 6. јуна 2015. године

01.03.2015. у 12:00 h
Позив за учешће на стручном скупу БИБЛИОНЕТ 2015.

Заједница матичних библиотека Србије, асоцијација основана у циљу изграђивања јединственог библиотечко-информационог система, унапређивања остваривања матичних функција и матичности, као и унапређивања библиотечко-информационе делатности у библиотекарству у Републици Србији, у сарадњи са Народном библиотеком Ужице организоваће девети стручно-научни скуп под називом Библионет 2015. у периоду од 4. до 6. јуна 2015. године у Ужицу.

Библионет је научна и стручна годишња манифестација из области библиотечко-информационе делатности Републике Србије чија је мисија промоција делатности матичних библиотека организованих у Заједници матичних библиотека Србије и других библиотека Србије и афирмација научно-истраживачког и стручног рада у библиотечко-информационој делатности Републике.

Од 2007. године до данас стручно-научни скуп Библионет је организован осам пута: у Крушевцу (Колекције у библиотекама), Суботици (Библиотечке услуге), Сомбору (Најбољи пројекти библиотека у Србији 2006-2009), Пожаревцу (Скривено благо библиотека Србије), Јагодини (Циљна група – недосегнути корисници), Нишу (Библиотека као културни центар), Смедереву (Издавачка делатност библиотека Србије) и у Новом Саду (Дигиталне колекције у библиотекама Србије).

Тема овогодишњег Библионета је ~ Колекције периодике у српским библиотекама. Детаљи о скупу изложени су у пратећем документу под насловом - Концепција скупа Библионет 2015.

Позивамо све компетентне научне и стручне раднике из области библиотекарства да пријаве својих излагања и радове доставе најкасније до 30. априла 2015. године секретару Заједнице Бојани Вукотић на е-адреси: bojana.vukotic@nb.rs.

Уз коначни текст рада у обиму до једног ауторског табака (16 страна, односно 28.224 словна знака), у електронском облику, у фонту Times New Roman, ћирилица, величине слова 12, потребно је доставити и следеће податке: име и презиме, академска титула и стручно звање, место и установа, наслов рада, кључне речи, списак коришћене литературе, резиме и превод резимеа на енглески, немачки, француски или руски језик.

Котизација за учешће на скупу се не плаћа. О детаљима смештаја и организованом превозу Београд-Ужице-Београд следе накнадна обавештења.Очекујемо вас у Ужицу!
Детаљније о Библионету 2015.
Место одржавања: Народна библиотека Ужице

Датум одржавања: 4-6. јун 2015. године

Тема: КОЛЕКЦИЈЕ ПЕРИОДИКЕ У СРПСКИМ БИБЛИОТЕКАМА

Циљ манифестације:
• да се колекције периодике у српским библиотекама учине видљивим
• да се преиспита концепција колекција периодике у српским библиотекама
• да се обезбеди прилив ове врсте библиотечке грађе на основу закона о обавезном примерку
• да се комплетирају колекције периодике у српским библиотекама
• да се оствари сарадња у мрежи библиотека по хоризонтали и вертикали
• да се дигитализују колекције периодике у складу са законом о ауторским правима


I САВЕТОВАЊЕ

Прелиминарни преглед тема:
• Колекције периодике у националним библиотекама
• Колекције периодике у јавним библиотекама
• Колекције периодике у завичајним фондовима
• Колекције периодике у универзитетским и високошколским библиотекама
• Колекције периодике у школским библиотекама
• Колекције периодике у специјалним библиотекама
• Колекције периодике у Библиотеци Српске академије наука
• Колекције периодике у библиотекама традиционалних цркава и верских заједница
• Колекције периодике у библиотеци манастира Хиландара
• Колекције периодике у библиотеци манастира Српске патријаршије
• Колекције периодике у библиотеци Српске православне црквене општине у Трсту
• Колекција периодике у Личној библиотеци патријарха Павла
• Колекције периодике у Централној библиотеци Војске Србије
• Колекције периодике у специјализованим библиотекама (болнице, домови за старе, затвори)
• Српска периодика у националним библиотекама бивше Југославије
• Колекције српске периодике објављене у иностранству
• Класична (штампана) издања периодике
• Електронска издања периодике
• Периодика која има статус културног добра
• Рукописна издања периодике
• Периодична издања у ратним условима
• Периодика у Првом светском рату
• Периодична издања у логорским условима
• Пројекат КоБСОН
• Колекције периодике на Брајевом писму
• Службена издања периодике
• Колекције периодике за децу
• Колекције периодике из области религије
• Колекције стручне периодике из области библиотечко-информационе делатности
• Колекције периодике националних мањина у Републици Србији
• Колекције периодике на страним језицима у Народној библиотеци Србије
• Колекције периодике на страним језицима у Библиотеци Матице српске
• Колекције периодике на страним језицима у универзитетским и високошколским библиотекама
• Колекције периодике на страним језицима у Библиотеци Српске академије наука и уметности
• Периодика као обавезни примерак
• Прикупљање периодике по основу локалног обавезног примерка за завичајни фонд
• Комплетирање колекција периодике у мрежи библиотека (размена вишкова и дупликата)
• Размена периодике са библиотекама света
• Обрада периодике у Узајамној библиографско-каталошкој бази података COBISS.SR и другим базама
• Аналитичка обрада периодике у Узајамној библиографско-каталошкој бази података COBISS.SR и другим базама
• Простор и опрема за смештај и коришћење колекција периодике
• Коришћење колекција периодике у библиотекама
• Међубиблиотечка позајмица периодике
• Израда националне библиографије периодике
• Израда текућих библиографија периодике
• Библиографија Сербика – серијске публикације
• Правна заштита периодике (инвентарисање, ревизија и отпис)
• Техничка заштита периодике – конзервација и рестаурација
• Репринт издања периодике
• Дигитализација периодике
• Ауторска права и дигитализација периодике
• Формирање обавезног примерка интернет домена Републике Србије
• ...


II ПОРТРЕТ БИБЛИОТЕКЕ

Учесницима Манифестације и јавности представиће се матична библиотека, домаћин Манифестације за текућу годину – Народна библиотека Ужице.


III ПОРТРЕТ БИБЛИОТЕКАРА

Представиће се животно дело једног савременог домаћег или страног теоретичара, историчара или истраживача из области библиотекарства и информатике,
и/или
животно дело једног домаћег или страног теоретичара, историчара или истраживача из области библиотекарства и информатике чије је стварање закључено.


IV ПРЕДАВАЊЕ ГОСТА

Гост Манифестације, савремени домаћи или страни теоретичар, историчар или истраживач, афирмисани стручњак из области библиотекарства и информатике одржаће предавање на актуелну тему Манифестације.


V ПРОМОЦИЈЕ

Програмом промоција обухватиће се најзачајније публикације из текуће стручне издавачке продукције у области библиотекарства Србије:
1. Промоција Зборника са Саветовања из претходне године.
2. Промоција актуелних домаћих и преведених публикација из области теорије, историје и праксе библиотекарства и информатике. За ову годину (с обзиром на тему Саветовања) предлажемо представљање Пројекта израде српске ретроспективне библиографије периодике и промоцију другог тома Српске библиографије периодике 1768-2005. у издању Народне библиотеке Србије (прва књига изашла 2011, друга књига је у припреми).
3. Промоција нових вредних публикација матичних библиотека (књиге, часописи и мултимедијална издања) из свих области.
Програм промоција обухватиће и представљање пројеката и програма развоја матичних библиотека значајних за библиотечко-информациони систем Републике.


VI ИЗДАЊА

Манифестација ће издавачку делатност реализовати кроз објављивање Зборника радова са Саветовања.