http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/events/event.php?id=20539

Вести

Појашњење НБС поводом издавања дозвола за изношење књига у иностранство

11.10.2011. у 12 h
Према Закону о културним добрима (Службени гласник бр. 71 из 1994) Народна библиотека Србије одређена је као централна установа заштите културних добара у домену покретних добара – стара и ретка књига. Посебним чланом 83 закона правно су регулисане обавезе Народне библиотеке Србије у вези са изношењем књига у иностранство: „Народна библиотека Србије, Библиотека Матице српске у Новом Саду и Народна и универзитетска библиотека у Приштини, на захтев заинтересованих установа или грађана утврђују да ли одређене публикације које уживају претходну заштиту, односно за које се претпоставља да имају својства таквих ствари, могу да се привремено или трајно извезу у иностранство“, а чл. 4 дефинише добра која уживају претходну заштиту: „Ствари и творевине за које се претпоставља да имају својства од посебног значаја за културу, уметност и историју, уживају заштиту у складу с одредбама овог закона (у даљем тексту: добра која уживају претходну заштиту)“.

Из наведених чланова јасно је да се Закон односи на публикације које имају својство културног добра (од изузетног или великог значаја) или добра које ужива претходну заштиту, а у смислу привременог или трајног извожења у иностранство.

То значи да изношење публикација које немају својство културног добра или добра које ужива претходну заштиту не подлеже процедури издавања дозвола за изношење књига у иностранство које издаје Народна библиотека Србије.